Automaticky krajae kuzel

Krájaè syra je gastronomické zariadenie, ktoré sa pou¾íva aj v re¹tauráciách a obchodoch s potravinami. Skupiny sa v skupinách rozhodli zakúpi» dodávkové zariadenie na rezanie syrov a mrazených mäsa. V¾dy si pamätajte, ¾e krájaè by mal ma» teflónovú èepeµ, ktorá zabraòuje tomu, aby plátky syra boli pripojené k no¾i.

Kde sa stretneme s krájateµom?Krájaèe pou¾ívané v gastronomických smeroch, ako sú re¹taurácie, stravovacie spoloènosti a kolektívne vý¾ivové zariadenia, sa zdajú by» oveµa efektívnej¹ie ako pomôcky urèené na èinnosti v záujme, kde sa pou¾ívajú sporadicky na rezanie men¹ieho mno¾stva tovaru. Prípadom sú hypermarkety, kde sa syr nielen odreaguje na oèakávania zákazníka, ale ponúka aj ¹truktúrovaný strih v samoobslu¾ných priestoroch.

Krájaèe syraKrájaè na syry by mal zabezpeèi» jednoduchos» a úèinnos» práce vïaka ostrým no¾om a umo¾ni» gravitaèné rezanie, poèas ktorého sa pripravujú hotové plátky v hlave daného miesta. Ak má rezaný produkt viazaný ¾ivot v zmysle ïal¹ieho predaja, mô¾eme nastavi» mno¾stvo potrebných záplat, ktoré bude zariadenie plati». Tam je potom mo¾nos» automatického riadu. Koniec výrobku mô¾e by» tie¾ vhodne vyrezaný prechodom tlakového vieèka zvoleného na misku v modernom prevedení. Rozsah nastavenia hrúbky plátkov je od 0 do 28 mm. Rozmery èepele sú zvyèajne 250 a¾ 300 mm. Je tie¾ mimoriadne dôle¾ité zabezpeèi» bezpeènos» práce u¾ívateµa a vyhnú» sa nadmernému za»a¾eniu zamestnanca, aby nedochádzalo k nadmernej únavnosti spôsobenej dlhou dobou prevádzky prístroja.Syrové krájaèe skupiny sú vyrobené z hliníka - faktory, ktoré je pomer potravinárskych materiálov z eloxovaného hliníka, a podstata lakovaného hliníka. Vïaka jemu, sú µah¹ie, ale stále poskytujú u¾ívateµovi stabilitu poèas prevádzky.