Bezpeenostne pravidla pre zachrancu

Stále èastej¹ie rie¹i» udalos» v oblasti bezpeènosti a ochrany zdravia je »a¾ba ATEX prach sa odsávanie s pravidlom ATEX (z anglického atmosfére ohrozenej výbuchom. & Nbsp; Smernica ATEX je právny predpis Európskej únie, vyhlasovanie ¹tandardov, ktoré musia spåòa» výrobkov pou¾ívaných v okolí nebezpeèné predov¹etkým vystavené na zaèiatku.

V súèasnosti je ka¾dé jedlo vyrobené v Európskej únii nebezpeèné, malo by spolupracova» s radou ATEX. Najskôr ATEX uvádza typ pou¾itých materiálov, ako aj pou¾itú kon¹trukciu. Zariadenia, ktoré vytvárajú tieto informácie, sú oznaèené znaèkou CE. Je zodpovednos»ou výrobcu klasifikova» riziká a prida» oznaèenia pre konkrétny výrobok. Zberaèe prachu sú zariadenia ¹iroko pou¾ívané v sektore. Predov¹etkým zabezpeèujú prípravu jemných èastíc prachu. Okrem iného sa hrajú poèas kovoobrábania poèas brúsenia, dokonèovania odliatkov, pieskovania, le¹tenia. Zberaèe prachu sa pou¾ívajú aj na spracovanie dreva, najmä na odsávanie prachu a na manipuláciu s prá¹kovými materiálmi, najmä s chemickými prá¹kami. Existuje celý postup posudzovania zhody výrobkov v súvislosti s bezpeènos»ou výbu¹nín. Zvyèajne takéto hodnotenie vykonáva nezávislý notifikovaný orgán. Poèas obdobia takéhoto posudzovania zhody sa vytvorí v¹etka technická dokumentácia obsahujúca zoznam dokumentov medzi zoznamom smerníc, s ktorými je správnym zariadením, ktorý bol zohµadnený poèas práce zariadenia. V dokumentácii by sa mali uvies» nasledujúce informácie: kvalita a kategória zariadenia, maximálna povrchová teplota zariadenia, ochrana pred výbuchom. ATEX by mal by» prispôsobený podmienkam konkrétneho úradu a dodaný na poèet jeho dobrých a logistických a µudských údajov. Náklady na uplatòovanie smernice ATEX sú relatívne jednoduché v porovnaní s hrozbami spôsobenými výbuchmi.