Bezpeenostne ventily 1 bar

ero-fertil.eu ErofertilErofertil - Veµmi efektívny spôsob, ako dosiahnu» maximálnu úèinnos»!

Zostávame v roèných obdobiach, kedy na nás prakticky závisia rôzne nebezpeèenstvá. Èasto by som mal pocit, ¾e tlak plynu prekroèil prijateµnú hodnotu. To viedlo k výbuchu kotla, ktorý na¹»astie vyústil, ale aj nákladné opravy. U¾ si uvedomujem, ¾e aktuálna pomoc mô¾e by» µahko stratená, ale väè¹ina hostí si neuvedomuje poslednú vec.

Na¹»astie existujú také veci ako klapky alebo poistné ventily v moderných èasoch. Existuje ten istý typ ventilu, ktorý sa otvára automaticky, keï tlak plynu alebo pary prekroèí prijateµné hodnoty. Tým sa zabráni výbuchu takýchto kon¹trukèných prvkov ako sú nádr¾e, potrubia a celok. To bolo prvýkrát pou¾ité v zvy¹ku sedemnásteho storoèia v extrémne roz¹írený prístroj, ktorý bol tlakový hrniec.Ak sa pozrieme pozorne na najjednoduch¹ie modely bezpeènostných ventilov, v¹imneme si, ¾e existuje len krehká doska, ktorá je po¹kodená, keï plyn prekraèuje prípustný tlak.Bohu¾iaµ, veµmi èasto bol jeden z ventilov peèený. Èasto to bolo nevedomky úètované zákazníkom zariadenia. A dva samostatné ventily, najèastej¹ie nastavené na opaèných koncoch daného zariadenia, sa zaèali pou¾íva» veµmi rýchlo.Tieto ventily boli rutinne namontované v parných strojoch. Tým sa zabránilo náhlemu nárastu tlaku, ktorý by mohol existova» v hnacom mechanizme vozidla. Hrozí, ¾e exploduje, èo dokonca mô¾e vies» k smrti v¹etkých cestujúcich.Mám ¹ancu, ¾e mám záujem èitateµov o bezpeènostných ventiloch. Ka¾dý, kto si preèítal tento bod, si u¾ asi uvedomuje mimoriadne dôle¾itú úlohu, ktorú tieto tímy zohrávajú v novom svete a priemysle.