Byliny pre neplodnos

Rozhodli ste sa po¾iada» o die»a s priateµom? To je skvelé! Po niekoµkých mesiacoch neúspe¹ných pokusov v¹ak ka¾dý dostane nepríjemnú my¹lienku: "a ¾e nieèo nie je v poriadku so mnou?". V tejto podobe nestojí za problém, ale len hµadajte plodnos». V prípade zákazníkov bude otázka spermy tam, je úplne bezbolestná a mô¾e rozptýli» akékoµvek pochybnosti.

Namiesto vyhµadávania na internete za "cenu výskumu spermií" jednoducho prejdite na najbli¾¹iu výskumnú laboratóriu a podrobne zistite cenník a rozsah výskumu. Existujú aj iné typy takejto analýzy. Najdôle¾itej¹ie, alebo spermiogram, umo¾òuje celkové posúdenie stavu semena. Vo väè¹ine prípadov je vhodné posúdi» kvalitu spermií a odstráni» v¹etky poruchy. Náklady na takúto skúsenos» dosahujú takmer 100 PLN vo vz»ahu k laboratóriu, v ktorom ho obsluhujeme. Zvyèajne sa výrobky prepravujú niekoµko dní.

V prípade, ¾e pri odchýlke od èísla alebo èi sme diagnostikovaní niektorých porúch, stojí za to zvá¾i» zlo¾itej¹í výskum (takzvaný CASA. Poèas týchto otázok sa uskutoèòuje podrobné hodnotenie morfológie spermií, zachytáva sa ich ¾ivotnos» a prítomnos» protilátok a aktívnych leukocytov.

Zaujímavá otázka je tzv seminár, v ktorom sa popri mnohých testoch spermy tie¾ hµadá poradenstvo o fungovaní semenných vezikúl a prostaty. Súèasným spôsobom sa robia komplexné znalosti o stave reprodukèného systému. Tento výskum sa odporúèa úspe¹ne, keï základné produkty neposkytujú jednoznaènú odpoveï na to, èi je nieèo nesprávne.

Ako sa pripravi» na hµadanie spermy? Ka¾dých 5 dní pred testom sa èlovek musí uvoµni» z akejkoµvek fyzickej aktivity vrátane masturbácie. Stojí za to a nedávajú ¾iadne obraty v strave alebo aktivite v súèasnej dobe. Úèastník je jednoduchý - spôsob bytia má veµký vplyv na stav spermy a akékoµvek zmeny pred testom mô¾u fal¹ova» jeho úspech.

V deò testu komunikujeme s laboratóriom, kde riadime na¹e schopnosti. Potom získame kontajner na spermie. V skupine laboratórií existuje pou¾itý materiál na stojane - vïaka tomu je 100% istota, ¾e existuje "nový" a správne ulo¾ený.