C kolenie bozp v winouj cie

Najèastej¹ou príèinou nehôd je nedodr¾iavanie predpisov o bezpeènosti a ochrane zdravia a nadmerný spech v stavebných prácach. Èasté zdravotné a bezpeènostné ¹kolenia zamestnancov odstraòujú veµa nepríjemností z èinov ka¾dého majiteµa. Je dôle¾ité a pou¾íva» vhodné zariadenia a zariadenia v oblastiach bezpeènostného rizika a èinností.

Zariadenia Ex sú výrobky so ¹pecifickým oznaèením ochrany proti výbuchu pou¾ívané pre ochranné nástroje a ¹týly vrátane ich známych a komponentov. Dánsko s posledným oznaèením je obzvlá¹» dôle¾ité v baníckej práci, distribútorovi na èerpacej stanici, zamestnancov rôznych tovární a po¾iarnych zborov. Je nevyhnutné, aby µudia, ktorí hrajú v blízkosti nebezpeèenstva výbuchu, dostali na to urèené zariadenia. Normy pre tieto nástroje sa zachovali z úvodu do na¹ej smernice ATEKS, èo je informácia o „novom rie¹ení“, ktorá definuje po¾iadavky pre výrobcov na elimináciu potenciálnych hrozieb pre výrobok pred jeho uvedením na trh.Pou¾itie zlých zariadení, lacné náhrady pre ázijské spoloènosti je poru¹ením noriem zdravia a bezpeènosti. Iba zariadenia s kon¹tantnými normami PN-EN 60079 a PN-EN 13463, prièom ich deriváty spåòajú oèakávania ochrany pred výbuchom.Existuje mnoho teplotných tried pre zariadenia a v¹etky sú spojené so zapálením alebo tavením urèitých látok. Poslednými vlastnos»ami sú: T1 - 450 ° C, T2 - 350 ° C, T3 - 200 ° C, T4 - 135 °, CT5 - 100 °, CT6 - 85 ° C. Èasto sú spojené so vznietením uhoµného prachu - 150 ° C, pri ktorom sú jedlá a¾ do teplotnej kategórie T4. Najvy¹¹ia teplota 450 ° C je urèená pre zariadenia, v ktorých je vylúèené usadzovanie prachu (pre tesnenie alebo vetranie, za predpokladu, ¾e v oznaèení zariadenia bude vytvorená skutoèná maximálna povrchová teplota. Pamätajte, ¾e uhoµný prach je dodatoène sadzami, tak¾e v¾dy dodr¾iavajte bezpeènostné a zdravotné normy.