Certifikovane jednotky

V podmienkach vysokej pra¹nosti vzduchu a / alebo nasýtenia s potenciálne výbu¹ným podkladom je potrebné pou¾íva» zariadenia a in¹talaèné rie¹enia, ktoré spåòajú normy opísané v predpisoch platných v celej EÚ, ktoré majú ATEX certifikát ATmosphères Explosives.

In¹talácia ATEX "atex installation" - právne predpisyPovinnos» zavies» certifikáciu a potrebu pou¾íva» certifikované zariadenia v oblastiach (podnikoch, ktoré sú vystavené riziku výbuchu, bola zavedená smernicou EÚ è. 94/9 / ES.Predpisy v oddelení ochrany pred výbuchom sa týkajú v¹etkých elektrických a technických zariadení a v¹etkých systémov ochrany pred výbuchom, ktoré sa dostali do kontaktu s námornými, pozemnými a podzemnými iniciatívami.

Zariadenie, na ktoré sa vz»ahuje smernica ATEXSmernica sa vz»ahuje na v¹etky stroje, prístroje a kontrolné body, ktoré pracujú v potenciálne výbu¹nom prostredí. V skutoènosti v¹etky jedlá, ktoré si v takýchto zónach vyberú, by mali ma» zodpovedajúce certifikáty, rovnako ako v¹etky zariadenia ATEX, ktoré by mali spåòa» po¾iadavky tohto princípu.Súèas»ou smernice sú zariadenia a zariadenia, na ktoré sa vz»ahuje certifikácia, rozdelené do dvoch skupín. Prvá zahàòa zariadenia pou¾ívané v »a¾obnom priemysle (bane a väè¹ina ïal¹ích zariadení. Ide predov¹etkým o odpra¹ovanie zariadení ATEX, ktoré sa dostanú do prípadov v odvetví dreva alebo lakov a v¹etky filtre, zostavy a bezpeènostné príslu¹enstvo hrajú v pra¹nom prostredí.

Ka¾dý projekt je nová in¹talácia z prostredia ATEX ohrozených explóziou, spoloène s predpismi uzavretých v tejto smernici by mala by» postavená spolu s tými v základoch, ktoré realizácia je zameraná na zní¾enie rizika výbuchu a zvý¹i» hodnotenie bezpeènosti a zariadení (a ¾ivotné prostredie, robí z hµadiska vysokými koncentráciami nebezpeèných látok.