Domace osvetlenie na vianoce

Osvetlenie je neoddeliteµnou súèas»ou nábytku vá¹ho domu. Najprv nastaví svetlo, rozsvieti miestnos», ale èasto tie¾ vykonáva dekoratívne úlohy. Existuje mnoho typov osvetlenia na trhu, od tradièných ¾iaroviek po LED osvetlenie. Ka¾dá z nich má veµa ïal¹ích funkcií a poskytuje aj ïal¹ie výhody.V súèasnej dobe sú ¾iarivky veµmi populárnym spôsobom osvetlenia, èo je spôsob výbojky. Preru¹enie ¾iariviek je vy¾arované fosforom, ktorý je vystavený ultrafialovému ¾iareniu, ktoré sa stáva koncom ¾eravého výboja v trubici naplnenej plynom. Tento plyn je èasto zmesou ortuti a argónu. Výboje, ktoré sa vyskytujú medzi volfrámovými elektródami, ktoré vstupujú do ¾iarivky, vytvárajú neviditeµné ultrafialové ¾iarenie s vlnovou då¾kou väè¹inou okolo 254 nm. ®iarivky mô¾u ma» rôzne svetlé farby, od bieleho denného svetla a¾ po ozdobné svetlá rôznych farieb. Farba svetla sa dosiahne pou¾itím vhodného fosforu vo fluorescenènej ¾iarovke. V moderných èasoch fluorescenèné trubice majú rôzne typy. Jednoduché, kruhové ¾iarivky v tvare písmena U sú k dispozícii, rovnako ako kompaktné ¾iarivky, ktoré sú veµmi dôle¾ité. Tie sa lí¹ia od starých ¾iariviek, predov¹etkým ich men¹ej veµkosti. Tieto ¾iarivky sú odli¹né pre ¾iarivky s integrovaným zapaµovacím systémom a napriek tomu pre ¾iarivky, ktoré vy¾adujú takéto svietidlá. Majú vynikajúcu pozíciu v ka¾dodenných izbách, ale v skupinách alebo iných verejných spoloènostiach. V¹etky typy ¾iariviek majú veµké hodnoty v porovnaní so starými ¾iarovkami. V prvom rade sa vyznaèuje vysokou svetelnou úèinnos»ou a dlh¹ou pracovnou hodinou, vïaka èomu sú obsadené obrovskou popularitou.