Eesanie strednych vlasov

Moja sestra veµmi miluje hranie s vlasmi, mô¾ete ju zdvihnú» niekoµko dní, hrebeò a plánova». Je tak zainteresovaná, ¾e chce, aby v¹etko vyzeralo perfektne, doká¾e zaobstara» nejaký penis asi tak desa»krát. Miluje ¹kolské predstavenia a konèí s nimi. Jej nedávna úloha ako princezná Jokerová bola tie¾ radostná a potrebovala dokonalý úèes a ¹aty. Na zaèiatku moja mama otrávená asi tuctom copánok s lukom, ktoré sa k nim pripojili. Potom perfektná dievèina povedala nie, nie, a nie znova. Vyzerala by som lep¹ie v kuèeravých vlasoch ... a zaèalo to. ©tyridsa»pä» minút pretaktovania ich písania. Vyzerala krásne ako dobrá princezná. Iba vtedy, keï sa to stalo s rozmaznanými dievèatami, pomaly rýchlo zmenila svoju myseµ. Nezahàòa poslednú, ¾e u¾ od zaèiatku predstavenia u¾ uplynulo dve hodiny. Zrazu ... úplne zmenila my¹lienku a vo svojom prejave to znelo ako "nie, ja nechcem, preto¾e si nepamätám princeznú, nanajvý¹ jej slu¾obnú slu¾bu." Vy¾iadala si nový úèes, pripútala vlasy v situácii naplnenej koky. Na svadbe, ako u¾ bolo povedané, máme teraz skúsenosti s upevnením vlasov, a tak aj s nami úplne ¹iel. Jej mama z nejakej strany bola tie¾ urobená za pár minút.

Skontrolujte, kde zakúpi» vlasy