Elektrostaticke uzemnenie

Veµa ¾ien sa pýta, èi sa kúpa krájaèa vyplatí. V¹etko závisí od toho, èi sa skutoène pou¾ije. Ak sa krájaè zaobchádza len s novým zariadením zdobiacm poèítadlo kuchyne, nákup sa musí zastavi». V prípade, keï oceníme pohodlie a v kuchyni máme dos» èasu, pripravujeme jedlá a dezerty, tak¾e je urèite pekná cesta!

Slicer je absolútnou voµbou pre be¾ný nô¾. Vïaka tomu budeme chlieb na druhý hrubý rez vystrihnú» v priebehu niekoµkých sekúnd. To platí pre studené mäso a syry - µahko a µahko a predov¹etkým esteticky. Av¹ak to nie je to isté, keby sa do atrakcie zaradila len rezná doska a nô¾.

Najdôle¾itej¹ie prvkyNajdôle¾itej¹ie body krájaèa sú rotujúce no¾e s návrhom na nastavenie hrúbky rezu, podávaèa a telesa. Èepele mô¾u by» pokojné alebo zúbkované. Základné sú ideálne na rezanie syrov a studených rezov, zatiaµ èo zúbkované sú univerzálne. V ideálnom prípade, keï sú èepele vyrobené z obyèajne vytvrdených, preto¾e sú odolnej¹ie. Pokiaµ ide o teleso krájaèa, mô¾eme vyhµadáva» tie, ktoré sú vyrobené z nehrdzavejúcej ocele alebo z titánu, alebo z umelého tela - plast je dostatoèný na domáce pou¾itie. To isté platí pre podávaè. ®e máme za cieµ pou¾íva» prístroj èasto, vyberte si oceµový a plastový tanier bude pracova» pre ¾eny, ktoré budú menej èasto jes» potraviny. Tie¾ je potrebné venova» pozornos», to znamená, ¾e kosaèka je pripevnená k tlaèiaròam - bez nej, existujú vystavené nielen pre okamih presného rezania, ale predov¹etkým pre stratu prstov.

Okrem základného vybavenia výrobcovia èasto vyberajú ïal¹ie zaujímavé gadgety. Jednou z nich je tácky na krájané plátky - vïaka tomu je rezanie hygienickej¹ie a mimochodom máme nejaké èistenie. Ïal¹ou zaujímavou chu»ou je orezávaè no¾ov alebo káblová schránka.

Je krájaè príjemný?Takéto darovanie na úèely domácnosti zvyèajne stojí 150 a¾ 400 PLN. Na námestí sú tie¾ zabudované krájaèe a ich cena sa pohybuje od 500 do 1500 PLN. Pokroèilé vybavenie, ktoré sa venuje predov¹etkým podnikom a stravovacím domom, je teraz veµkým nákladom v rozpätí 2000-5000 PLN. A ich nákup je u¾ splatný, keï ho konvertujeme na u¹etrený èas.