Enova uetovny program

Comarch ERP Optima je oveµa jednoduch¹í program napísaný v Poµsku pre citlivej¹ie a dôle¾itej¹ie spoloènosti v priemysle. Vïaka vstavaným výstupom je µahko vybraný program medzi úètovnými úradmi a daòovými poradcami.

Comarch ERP Optima zamestnáva viac ako 60 000 firiem, s novými terénu a trhových odvetviach, ako je obchod a pomoc, dopravy, stavebníctva, poµnohospodárstva, verejnej správy, rozpoètových organizáciách, zdravotníckych, kultúrnych in¹titúcií a advokátskych kancelárií. Program optima má len pozitívnu spätnú väzbu a tu sú niektoré z nich.

Cosmo Group Sp Z o.o. spoloènos», ktorá vlastní znaèku NeoNail, je ¹éfkou globálnej spoloènosti v oblasti ¹týlu a starostlivosti o nechty. Na zaèiatku je jeho existencia blízka spotrebiteµom a dáva im skvelé a èerstvé výrobky. Tým, ¾e hrá v tomto odvetví, program Comarch Optima tvrdí, ¾e ka¾dá transakcia sa rodí efektívnej¹ie.

Printemps je urèite známa sie» veµkých obchodov, ktoré ¾ijú v distribúcii produktov popredných firiem zo sveta módy, elegantného tovaru a priateµskej¹ej kozmetiky. V ére nepretr¾itého rastu si obchody v Caen, Tours a Brest ponechali v rukách spoloènosti Comarch úlohu zmeny svojho IT systému. Softvér Comarch ERP Altum je najjednoduch¹í spôsob registrácie chudoby a poèítania printempsov a zvyèajne bude v ïal¹ích ¹tádiách vývoja.

Ponuka Kontri.pl je nádherný sortiment spodného prádla, rovnako ako panèuchový tovar a ovocie. Vïaka pou¾itiu platformy Comarch ERP Altum je polovica objednávok cez internet poskytovaná automaticky a celá osoba, ktorá príspevok pou¾ije pri výrobe objednávky, sú zamestnancami skladu fyzicky pripravujúc balík na odoslanie.

Imperial je kvalita z Talianska, ponúka obleèenie pre bábiky a µudí. Spolu s veµmi intenzívnym rozvojom siete spoloènos» zaèala hµada» systém, ktorý zlep¹í riadenie re»azca obchodov. Urobili sme program Comarch Optima.