Eo je to ueiteu jazyka

Dr Farin ManDr Farin Man Účinné chudnutie pre mužov

Dajte to spä» k jedinej profesii, ktorá sa zameriava na postavenie so zástupcami. Preto je obraz a chod osoby, ktorá robí tento stres, veµmi dôle¾itý a stále sa musí robi» spolu s obsahom savoir-vivre. Majte na pamäti, ¾e na¹a pozícia a vzhµad by mali v¾dy re¹pektova» druhú osobu, koniec koncov, nezabudnite si vybra» správnu výstroj pre boj, v ktorom sa nachádzame. V¹eobecne platí, ¾e v poµskej ¹atni a tú¾ba vybra» si ¹týl by mal prevá¾i» oblek, alebo v úspechoch ¾ien, elegantné obleky, v¾dy na stavenisku taký kostým bude cíti» celkom komicky, a high-podpätky topánky mô¾u by» odhalené nielen nie je pohodlné, ale aj nebezpeèné , Inými slovami, v prípade, ¾e hovoríte „ako vás vidia, to je to, ako vás napí¹u“, mali by sme sa uisti», ¾e prvý pocit je u¾itoèný. Mali by sme sa oblieka» ná¹ odev a systém bytia a dôvery v presvedèenie, ¾e sme kompetentné ¾eny, ktoré vytvoria svoju vlastnú úlohu spoµahlivým spôsobom.Ïal¹ou mimoriadne dôle¾itou otázkou v prekladateµskej práci je skutoènos», ¾e poèas tlmoèenia by mal by» prítomný prekladateµ. V¹eobecne platí zásada pravej strany, to znamená, ¾e tlmoèník (ako hos» stretnutia zaujme pozíciu na svetlej strane hostiteµa. Na druhej strane, pokiaµ ide o dosiahnutie vysokej úrovne, v¹etky pokyny týkajúce sa pozície prekladateµa sú známe v diplomatickej správe, ktorú by mal prekladateµ prísne dodr¾iava».Potom nastáva otázka samotných prekladov. Bez ohµadu na základ pre oèistenie a iné názory prekladateµa by mal prekladateµ nemilosrdne kontrolova» svoju lásku a zavádza» len preklady toho, èo poèul, bez toho, aby k sebe nieèo pridal, alebo výnimoène bez informácií. A èo keï osoba vyslovila vetu, ktorej preklady nie sú jasné? Za týchto okolností sa nehanbíme opýta», ne improvizujeme. Je pravdepodobné, ¾e poµská chyba bude uvoµnená bez ozveny, a ak sa uká¾e, ¾e vedúcu vetu prelo¾íme nesprávne, mô¾ete ju vidie» na správne dôsledky.Na individuálnom konci by mal prekladateµ pamäta», ¾e nie je neviditeµný ani nepoèuteµný. Hovorí, ¾e nielen poèas prekladu by sa mal správa» primerane, ale súèasne poèas celého stretnutia. Inými slovami, mali by sme pamäta» na vysokú kultúru druhých a úctu k ïal¹ej osobe.