Fi kalna pokladnica lublin

Povinnosti, ktoré prichádzajú na dr¾iteµa registraèných pokladníc, nezahàòajú len práce súvisiace s ich dovozom a fiscalizáciou. Naopak, zaberajú ka¾dé nasledujúce obdobie, v ktorom máme z danej fi¹kálnej pokladnice. Èo potom patrí k va¹im vlastným cieµom?

Big Bust

Èo pre nás znamená daòová povinnos», pokiaµ ide o veµkos» majetku, ako aj pou¾ívanie registraèných pokladníc?

1. Príjmy, príjmy.

Dôle¾itou otázkou je vydávanie potvrdení. Poèuli ste o práci, ktorou sa zákazníci sna¾ia s»ahova» príjmy od predajcov. Akékoµvek takéto akcie? Potvrdenie je symbolom, ¾e daò splatná daòovému úradu bola získaná vo vyhláseniach obchodníka. Nedostatok potvrdenia sa mô¾e zlúèi» s posledným, ktorý táto daò nebola zohµadnená. Sme tu preto, aby sme konali s nieèím ako daòová a konkurenèná neèestnos».

2. Denná fi¹kálna správa.

Ïal¹ou povinnos»ou, ktorej je podnikateµ ulo¾ený, je denná daòová správa. Po odchode ka¾dý deò (ale aj pred uskutoènením obchodu na druhý deò je za vykonanie správy zodpovedný podnikateµ. V òom bude umiestnená hodnota dane, ktorú má podnikateµ zaplati» daòovému úradu vhodnému pre na¹e sídlo. Simple? Nezabudnite, ¾e aktuálna správa je inzerovaná v prípade fi¹kálnej kontroly.

3. Mesaèná fi¹kálna správa.

Podobne ako v prípade dennej správy je potrebné pripravi» obdobnú mesaènú správu. Ide pravdepodobne o zohµadnenie hodnoty celej dane, ktorú chceme plati» za celý mesiac. Kedy by sme mali urobi» túto správu? Z tohto dôvodu je táto otázka pomerne jednoduchá. Mesaèná fi¹kálna správa musí by» predlo¾ená a¾ do dòa v mesiaci, v ktorom sa zaoberá.

4. Pokladnica.

Vyu¾ívanie výhod registraènej pokladnice je spojené s povinnos»ou zapisova» do registraènej knihy zápisy. Je dôle¾ité, aby tieto záznamy, keï je celá kniha tie¾ ponechaná v tom zmysle, ¾e sa pokladnice stretávajú v tesnej blízkosti. Samozrejme, tieto zápisy budú po¾iadané pri daòovej kontrole vykonanej u podnikateµa daòovým úradom.

Súhrn: & nbsp; Registraèné pokladnice majú mnoho povinností. Tým, ¾e ich robíme, garantujeme, ¾e vytvárame vo v¹etkých legálne. Doká¾eme to dokáza» rôznymi fi¹kálnymi kontrolami daòového úradu.