Fi kalna pokladoa vat 7

NicoinNicoin - Prestávka so zvykom fajèi» bez stresu!

Antidepresíva a psychotropné lieky sú nádherné typy liekov, ktoré priamo vstupujú do stavu ná¹ho mozgu. V zásade platí, ¾e vplyv lieèby psychotropných vytvára pre návrat do normálneho du¹evného stavu, normalizáciu stavu pacienta a urobi» tak, ¾e mô¾e by» tie¾ vlo¾ený na zabezpeèenie výdavkov v rámci komunity. & Nbsp; Av¹ak, ako ten, v ktorom úspech be¾ných liekov, psychotropy mô¾e by» nevhodne, èo spôsobí obrovské fronty na hor¹ie v na¹om mäse a charaktere. A samozrejme, keï rovnaký úspech v iný typ liekov, mali by by» tu, a¾ príli¹ µahko k nim stranou, tak¾e som sa robi» príli¹ veµa vedµaj¹ích úèinkov, oveµa dlh¹ie ne¾ v prípade ukonèenia lieèby. Tak ako by som mal presta» u¾íva» psychotropné lieky? Kedy mô¾eme poveda», ¾e zaèala zabudnú» na tento typ lieèby? Po prvé, µudia, ktorí chránia µudia trpia, a tie¾ rozhodujúce psychotropné látky samy, by mali úzko skúma» a udr¾iava» zmeny, ktoré vstupujú svoje telo správne urèi», èi tieto zmeny sú výsledkom správne lieky, alebo naopak. Vidíme Ak je príli¹ veµký pokles tú¾bu ¾i», èi a vykonáva» svoju záµubu, budeme ospalý a otupený a sám tak naopak stávajú hyperaktívne, príde hojdaèky emocionálne a my s melanchóliou & nbsp; µudia s depresiou sa stane nebezpeèný pre seba aj originálne blázon, veµmi pravdepodobné, ¾e len príde èas premý¹µa» o preru¹ení lieèby. Samozrejme, nemali by ste vyzera» rovnako. V¹etky tieto druhy je potrebné konzultova» so ¹pecialistom. V niektorých prípadoch bude potrebné rozhodnú» niekoµko psychiatrov, najmä ak sa nebudeme spolieha» na roz¹írenú kompetenciu skor¹ieho lekára.

Ak sa v¹ak rozhodneme preru¹i» psychotropné lieky, povedzme, ¾e to nemô¾e by» okam¾itý proces. Hovorí sa, ¾e nemô¾eme jedného veèera rozhodnú» o jednom zastavení a automaticky presta» u¾íva» akékoµvek predpísané lieky. Tento ¹týl mô¾e vies» k vysokému zhor¹eniu ná¹ho zdravia kvôli náhlemu nedostatku urèitej chemickej látky v poµskom organizme, èo mô¾e následne vies» k vá¾nej¹ej recidíve choroby. Dobrou úlohou preto je pomalé a postupné preru¹enie psychotropných liekov. Nepova¾ujem tu za uèenie, ¾e keby v deò samotnom dala 200 mg antidepresívnej medicíny, mô¾em povoli» len nasledujúci deò 175 mg. Proces stiahnutia drog je v súèasnosti potrebné rozdeli». Tak¾e, vrátim sa k predchádzajúcemu príkladu, ak v pondelok som vzal nie viac ako 200, ale 175 mg drogy, musím da» 3, 4 tý¾dne na pozornos» ná¹ho systému, kontrola, èi je stav µah¹í alebo hor¹ie od predchádzajúceho. Ak si v¹imnem, ¾e poèiatoèný postup stiahnutia prebieha dobre, po mesiaci mô¾em u¾íva» len 150 mg drogy. Stratégia by mala vyzera» ako postup a¾ do úplného stiahnutia psychotropných liekov. Èo je veµmi, odborníci, ktorí si myslia, ¾e psychotropné preru¹enie je dodatoèné, pripú¹»ajú, ¾e jedno stiahnutie liekov nestaèí. Na zaèiatku je potrebné vzia» do úvahy to, èo v nás vyvolalo depresiu alebo rôzne ochorenia. Ak chápeme, ¾e napríklad na¹e problémy sa vyskytli, keï sa výskyt interiéru výrazne zhor¹il, alebo od zaèiatku prevádzky bude pravdepodobne potrebné zmeni» súèasne ¾ivotné prostredie. Niekedy by sa ukázalo, ¾e psychotropné zaobchádzanie by mohlo by» márne, ak by na zaèiatku premý¹µali o naplnení svojich ¾ivotných potrieb, ktoré sme v urèitom zmysle odobrali od nás alebo malých.