Fi kalne registraene pokladnice

Ka¾dý podnikateµ s úzkou fi¹kálnou pokladnicou bojuje ka¾dý deò so zvy¹nými problémami, ktoré tieto zariadenia mô¾u vytvori». Registraèné pokladnice, podobne ako akékoµvek poèítaèové vybavenie, nie sú bez chorôb a niekedy sa rozkladajú. Nie v¹etci majitelia podnikov vedia, ¾e v¾dy, keï záznam konèí pomocou pokladnice, mal by obsahova» ïal¹ie takéto zariadenie - samozrejme, zlyhanie tohto ideálu.

Neexistencia zálo¾nej pokladnice pri predaji výrobkov alebo slu¾ieb mô¾e vytvori» sankcie zo strany daòového úradu, preto¾e to zabráni tomu, aby sa predajný list v hlavnom období spotrebièa rozpadol. Dokumenty ulo¾ené v pokladnici by mali obsahova» servisnú kni¾ku. V tomto dokumente sú nielen v¹etky opravy zadaného zariadenia, ale existujú aj údaje o fi¹kácii pokladnice alebo výmene jej my¹lienok. V servisnej pozícii musí by» uvedené nad jedineèné èíslo, ktoré vystavil daòový úrad daòovým úradom, názov spoloènosti a adresa priestorov, v ktorých sa suma spracúva. V¹etky tieto poznámky sú potrebné pre úspech daòových kontrol. Akékoµvek zmeny v myslení pokladnice, jej zmena je jednou z úloh ¹pecializovanej slu¾by, s ktorou by v¹etci podnikatelia, ktorí pou¾ívajú registraèné pokladnice, mali podpísa» podpísanú zmluvu. Èo je veµmi dôle¾ité - mali by ste informova» daòový úrad o akejkoµvek zmene slu¾by pokladníka. Predaj v pokladniach by mal fungova» nepretr¾ite, tak¾e ak je registraèná pokladòa plná, musíte si vymeni» pamä» za nasledujúcu, pamätajúc si na èítanie pamäte. Èítanie pamäte pokladnice bude urèite ¾i» - aj pri jej opravách, ale len autorizovanou osobou. Okrem toho musí by» táto práca vykonaná v prítomnosti zamestnanca daòového úradu. Od èítania fi¹kálnej pokladnice sa vyhotoví príslu¹ný protokol, ktorého kópia sa prenesie na daòový úrad, a nový na podnikateµa. Túto správu musí ulo¾i» spolu s ïal¹ími dokumentmi týkajúcimi sa pokladnice - jeho neprítomnos» mô¾e vies» k ulo¾eniu pokuty úradom.