Filtrovanie formulara pristupu

V silách odvetvia priemyslu pracujeme s potrebou odprá¹i» prach, ktorý vykonáva výbu¹né zmesi prachu a vzduchu. Potom existujú be¾né procesy súvisiace so zmenou èierneho uhlia, dreva v drevospracujúcom priemysle, biomasy, organického prachu vyskytujúceho sa v potravinárskom priemysle, prachu v chemickom priemysle atï. Zberaè prachu Atex je výbu¹ný zberaè prachu, ktorý bol vyrobený v súlade so smernicou EÚ Atex.

Na odpra¹ovanie zmesí výbu¹ného prachu a vzduchu uchovávame v prístroji zber a úplné in¹talácie v súlade so základnou smernicou 94 / 9WE ATEX. Mô¾u by» pou¾ité na odpra¹ovanie prachu do triedy výbuchu St1 a St2. Na¹e filtraèné plány majú 3D kategórie. Umo¾ní ich umiestni» na ka¾dé miesto, ktoré je kvalifikované do nevýbu¹nej zóny, ako aj do priestorov s nebezpeèenstvom výbuchu 22.

https://peni-m24.eu/sk/ Drivelan UltraDrivelan Ultra - Z malého penisu urobte obrovského drevorubača!

Na ochranu zariadení máme dve hlavné metódy:

Metóda potlaèenia výbuchuTáto technika vyu¾íva systémy, ktoré automaticky reagujú na zaèiatok výbu¹ného tlaku a potláèajú výsledný výbuch. Teleso je vybavené tlakovými snímaèmi, ktoré zistia výslednú explóziu, vydá ho do stredu, ktorá so zmenou zaène aktivova» ventil valca s hasiacou látkou. Doba reakcie systému od zistenia explózie do jeho roztoku je len asi 60 ms. Veµmi vysoké potlaèenie vytvorenej explózie zabraòuje vzniku vysokého de¹truktívneho tlaku.

Metóda odµahèenia výbuchuObmedzuje sa na pou¾itie v¹etkých typov membrán alebo dekompresných panelov, ktoré privádzajú tlak výbuchu z chráneného zariadenia do vonkaj¹ieho prostredia. Týmto postupom sa tlak, ktorý nastáva v chránenom zariadení, zní¾i na hodnotu, ktorá nepredstavuje nebezpeèenstvo. Pou¾ívame rôzne typy technických membránových kon¹trukcií: kruhové alebo obdå¾nikové, ploché alebo konvexné, vybavené snímaèom trhania alebo nie, vyrobené z materiálu odolného voèi uhlíku alebo kyselinám. S koncentráciou na rozmer výbuchového plameòa, ktorý je vedený smerom von, sa odporúèa umiestni» veµkú zónu do priestoru vedµa membrány.

Okrem toho pou¾itie urèených priestorov s nebezpeèenstvom výbuchu v krajine konkrétneho zariadenia, v¹etky jeho vlastnosti a komponenty sa pou¾ívajú takým spôsobom, ¾e nie sú jedinými mo¾nos»ami vytvori» zdroj zapálenia prachu.