Finasterid neplodnos

Neplodnos» u µudí je primárne spôsobená nízkou motilitou spermií, nízkou kvalitou spermií alebo traumou genitálií. Najèastej¹ie je neplodnos» výsledkom nízkej kvality spermy, t.j. zní¾eného poètu spermií (lacnej¹ie ako 20 miliónov v 1 ml alebo ich zní¾enej pohyblivosti.

Dôraz na súèasné výhody patrí pohlavne prenosné choroby a prehriatie semenníkov (èasté »ahy zo sauny, tesné a bezvetrné spodné prádlo. Niekedy je neplodnos» spôsobená po¹kodením semenníkov alebo vas deferens na konci infekcie alebo poranenia. To niekedy vedie k zákroku v semene zrelých spermií a niekedy aj úplnej neplodnosti. Reprodukèná hodnota mô¾e by» tie¾ ovplyvnená ochoreniami srdca, oblièiek a pµúc.

lieèbaPrvým krokom pri prevádzkovaní mu¾skej neplodnosti je zmeni» spôsob ¾ivota. Urèite fyzická aktivita a odstúpenie od povzbudzujúcich prostriedkov, napr. Alkohol. Hodnota osiva je prospe¹ná s nízkym obsahom tuku, cesty zisky a zeleniny a riadenie telo vitamínu C a tie¾ v prípade, neplodnos» je produktom hormonálna nerovnováha hormónov sa odporúèa, aby pacientovi. Eliminuje ob¹trukciu semenovodu v niektorých prípadoch chirurgii.

príèinyNeplodnos», ktorá je skôr genetickým pozadím. Stojí za to, aby sa udr¾iavala v starostlivosti zvyèajne v úspechu, keï ¾ena dosiahla niekoµko potratov z úradu. Zní¾enie plodnosti je èasto výsledkom abnormalít chromozómov. Menej èasto sa mení gén cystickej fibrózy. Dôvodom neplodnosti mô¾e by» oboje cestovanie o¹ípaným. Táto detská choroba u mladých chlapcov bude pravdepodobne veµmi vá¾na. A¾ 1/3 mu¾ov, po dosiahnutí sexuálnej zrelosti, sa mô¾e vyvinú» zápalový opuch semenníkov, ktorý mô¾e tvori» neplodnos». Sexuálne prenosné choroby sú rovnako zlé. Infekcie spôsobené Chlamydia trachomatis alebo Mycoplasma hominis mô¾u dokonca vies» k trvalej neplodnosti.Za pridanie stojí aj systém Kallman. Je to teda genetická porucha charakterizovaná nedostatkom alebo vymiznutím èuchu a niekedy oneskorenou pubertou. U µudí postihnutých touto chorobou sú veµmi malé semenníky, penis a zlé hladiny testosterónu. Prognóza úèinku je u pacientov s testikulárnou hladinou nad 2,5 cm.