Fiskalna tlaeiareo cenova cena

Chcete rozvíja» firmu? Chcete sa nauèi» a vy¾adova» ïal¹ie zariadenia? Pamätajte si, ¾e ak nechcete by» problémom na daòovom úrade, potom poskytnite spätnú väzbu o tom, aké zariadenie zakúpite. Musíte vedie», ¾e pri nákupe fi¹kálnych tlaèiarní vy¾adujú urèité po¾iadavky, bez ktorých mô¾ete pou¾i» v¹etky problémy.

Mnoho nových podnikateµov skúma, kde je lep¹ie kupova» fiskálnu tlaèiareò. Je veµa u¹etri» nejaké peniaze a nakupova» online & v stacionárnom obchode. Je dobré vedie», ¾e ak chceme u¹etri» nejaké peniaze, mô¾eme sa vystavi» hlb¹ím nákladom a problémom, ak na¹a tlaèiareò nespåòa urèité po¾iadavky. Pamätajte, ¾e pri hµadaní fi¹kálnej tlaèiarne nájdete veµa spoloèností, ale uistite sa, ¾e ponúkané tlaèiarne spåòajú va¹e po¾iadavky. Nezabudnite si kúpi» krakovské fi¹kálne tlaèiarne od autorizovaných distribútorov. Aby som dokázal zabezpeèi», aby predajné miesto poskytovalo súèasne servis v prípade zlyhania zariadenia.

Na registrovanie na fiskálnej tlaèiarni sa musia splni» ïal¹ie podmienky:

Musí by» usporiadané v:- finanèný modul a fiskálna pamä» zabudovaná do pokladnice, nie je pochýb o tom, ¾e v ústrednej jednotke systému existuje my¹lienka,- tlaèiareò na príjem,- dve displeje zabezpeèujúce kon¹tantné èítanie.

Musí ma» fiskálnu pamä», ktorá pre niektorých existuje v miske. Musí by» vlo¾ený do hniezda zabudovaného s trvanlivou látkou. Fond musí v pamäti zaznamena» najmenej 1830 fi¹kálnych správ za deò, 200 núdzových vynulovaní pamäte, 30 mo¾ností zmeny vý¹ky daní. Dokonèenie signalizácie poèas nahrávania je nevyhnutnou témou. Musí poskytnú» záruky, ktoré zabránia vymazaniu záznamov vykonaných v záznamoch pamäte. Ka¾dá daòová pokladòa by mala by» zabezpeèená oloveným uzáverom, aby bola lacná, ak bola poru¹ená. Sie»ová batéria, sie»ová batéria, batéria alebo akumulátor musí poskytnú» minimálne 200 príjmov na tlaè na dva dni bez potreby sie»ového napájania. Jeho ¹truktúra by mala by» zosúladená, aby som nemohla hovori» o nesprávnom zapoèítaní nákupu ao vý¹ke splatnej dane.