Fluorescenena lampa philips

Existuje obrovské mno¾stvo zariadení, ktoré dávajú svetlo na trhu s osvetlením. Nápoje z týchto nástrojov sú ¾iarivky, hovorovo nazývané ¾iarivky. Emisie svetla v nich spoèívajú predov¹etkým v emisii elektrónov poèas roztoku v alkohole a fluorescencii, ktorá zasahuje do luminometra.

Hallu Forte

Takéto výboje sú miestom medzi vykurovacími elektrónmi a tu uvádzame K1 a K2. Poèas tohto mechanizmu vzniká ultrafialové ¾iarenie, ktoré je pre oèi bohu¾iaµ riskantné. Toto ¾iarenie dopadá na fosfor a keï padá, spôsobuje to, ¾e osvetlenie fluorescenèného svetla je pre nás viditeµné. Je potrebné pripomenú», ¾e pri úspechu ¾iariviek musí by» zapaµovaniu predchádza» zahrievanie elektród. Potom sa nazýva horúce zapálenie. Na zapálenie ¾iarivky je navy¹e potrebný ¹tartér, ¹krtiaca klapka a kondenzátor.V ¾iarivkách sa vyskytuje stroboskopický efekt - tzv. Blikajúce svetlá. To vedie k zmenám napätia. Tento zlý jav zvyèajne poskytuje miesta, kde sa nieèo toèí rýchlo, príkladom je pravdepodobne motor alebo obrábací stroj. V mieste prevencie tohto javu by sa mal pou¾i» systém usporiadaný v dvoch alebo troch ¾iarivkách a potom sa musia napája» napätiami posunutými v rade.Tradièné ¾iarivky majú mnoho výhod. Pou¾ívajú oveµa menej energie v ka¾dom prípade, a získanie takejto lampy je oveµa intenzívnej¹ie, najmä ak bude svieti» v interiéri na dlhú dobu - pravdepodobne to nevyluèuje. ®iarivka vyu¾íva a¾ pä»krát menej energie ako ¹tandardná ¾iarovka.Doba práce ¾iarivky závisí presne od stavu jej prevádzky. Pravdepodobne v¹ak funguje veµmi dlho a keï ho nezapneme, nevypneme ho.®iarivky produkujú oveµa menej svetla, ale zároveò ich robia prirodzenej¹ími. Okrem toho sú ¾iarivky ¹iroko dostupné. Je dôle¾ité necha» ich takmer v ka¾dom obchode. Sotva sú veµmi cenné zo starých ¾iariviek, èo je ich hlavnou nevýhodou.