Fyzikalno chemia spauovacich a hasiacich einidiel chomikuj

poradie piluliek na chudnutieZbytočné kilogramy prirodzené spôsoby, ako schudnúť

Vodná para je ¹iroko pou¾ívaná hasiaca látka. Platí len v uzavretých priestoroch s nízkym objemom. Pou¾itie pary na uhasenie na otvorených povrchoch neposkytuje po¾adované výsledky. Para má okrem otvoreného povrchu malú zdravú hmotnos», nedosahuje správnu koncentráciu hasenia.

Vyu¾ívanie vodných pár je inzerované v interiéroch, ktorých objem nepresahuje 500-520 m3. Mali by by» uzavreté miestnosti. Akýkoµvek únik zní¾i úèinnos» potláèania pary.Najèastej¹ie je vodná para hádzaná na hasenie po¾iarov, ktoré sa nachádzajú v su¹iaròach dreva, skladoch na horµavé materiály, na lodiach, èerpaní ropných produktov, na miestach s vulkanizaènými kotlami alebo rektifikaènými kolónami.Para, ako metóda hasenia po¾iaru, ktorá je urèená na hasenie po¾iarov pevných telies, ktoré nezodpovedajú vode za typických teplotných podmienok. Nie je ¹pecifikované a pou¾itie vodných pár na hasenie po¾iarov, ak budú horiace materiály v dôsledku spojenia s parou znièené.Pou¾itie vodných pár na hasenie po¾iarov zni¾uje koncentráciu kyslíka do stavu, v ktorom je proces spaµovania »a¾ký. Para odparuje horµavé plyny v oblasti spaµovania.Najviac funkèné a prospe¹né je hasenie po¾iarov nasýtenou parou, ktorá je nasmerovaná na tlak 6 a¾ 8 atmosfér.Para ako hasiaci prostriedok "hasenie parných po¾iarov" mô¾e by» poskytnutá len v tých miestnostiach, ktoré majú istotu, ¾e v nich nie sú obyvatelia. S názormi na v¹etok hasiaci tlak by pár mohol by» trápny pre zdravie a dokonca aj pre èloveka.