Hasiacich cd po iarov

V prípade po¾iaru je najdôle¾itej¹ia blízka a funkèná reakcia, ktorá minimalizuje mo¾né straty. Obèas mô¾e dokonca prispie» k záchrane µudského ¾ivota. Aby bola táto odpoveï úèinná, je v¹ak dôle¾ité vedie», na aký druh práce pracova» a èo hµada». Preto¾e inak by sme pristúpi» na hasenie po¾iaru v uzavretom priestore, a inak v prírodnom priestore. & Nbsp; V prvom prípade by malo by», ¾e ná¹ manévrovací priestor je malý, v súèasnom systéme, nemô¾eme si dovoli» pou¾íva» v¹etky prípravky. Najúèinnej¹ím nápojom je nepochybne vodná para, ktorej slu¾ba mô¾e rýchlo vies» k neutralizácii hrozby.

https://neoproduct.eu/sk/varikosette-ucinna-cesta-k-krasnym-a-hladkym-noham-bez-krcovych-zil/

Iste, ako pár hasiace látky (tzv. & Nbsp; para hasiace neposkytuje na otvorených miestach, kde nebude kupova» správnu koncentráciu, s ktorou je mo¾né po¾iar uhasi». Hoci v malých budovách je dokonale tvarovaná. Je tie¾ v¹eobecne zameraný na palube, skriòu, v ktorej sú alkoholy, prijatých alebo sopeènej kotla, kde ich nie je mo¾né pou¾i» vodu. Základnou èinnos»ou pary, ktorá vytvára po¾iar, je neutralizova» kyslík, bez ktorého plameò nebude trva». Jeho dobré, je skutoènos», ¾e tento úèinok sa dosiahne obzvlá¹» rýchlo, tak¾e sa oheò nie je dos» èasu na dostatoène rozlo¾ená. Tam je veµmi dôle¾ité, preto¾e v polohe, kedy oheò sa bude zvy¹ova» v celom objekte, to nemô¾e zosta» uhasený rovnaké dvojice. Nevyhnutné sú veµmi ïaleko hasiace aktivity, ktoré sú zozbierané zo skutoènosti, ¾e straty spôsobené ohòom bude extrémne vysoká.