Hodnotenie rizika metody

Dokument na ochranu pred výbuchomSpolu s právom ministra hospodárstva, knihy a spoloènej politiky z 8. júla 2010 musí ka¾dý obchod vypracova» „Dokument na zabezpeèenie pracovísk proti explózii“. Zaoberá sa zdravotnými a bezpeènostnými predpismi súvisiacimi s ponukou výbu¹nej atmosféry.

Kto musí vyda» tento typ dokumentu?Dokument na ochranu pred výbuchom si ¾elá by» vybudovaný pred subjektmi, ktoré vykonávajú výrobné a / alebo technologické procesy s pou¾itím výrobkov, ktoré mô¾u vytvára» výbu¹né zmesi a sklady, v ktorých sú uchovávané. Ak je hodnotenie rizika pozitívne, mal by sa pripravi» dokument na ochranu pred výbuchom.

Na èo odkazuje dokument na ochranu pred výbuchom?Tento typ textu by mal ma» významnú reklamu na ochranné opatrenia a obmedzenia úèinkov výbuchu v urèených nebezpeèných priestoroch.Vyhlásenie zamestnávateµa o správnej a bezpeènej funkènosti zariadenia a posúdenie rizika súvisiaceho s mo¾nos»ou výbuchu je tie¾ povinné.Dokument by mal by» aj potvrdením výkonu v¹etkých po¾adovaných noriem bezpeènosti a údr¾by pomocou nástrojov a strojov. Je zrejmé, ¾e zdravotné a bezpeènostné predpisy sa vz»ahujú aj na zamestnancov, tak¾e vyhlásenie musí obsahova» informácie o tom, aké ochranné opatrenia sú pre nich u¾itoèné a viac o organizácii bezpeènosti na pracovisku.

Kto posudzuje riziko výbuchu?Hodnotenie rizika výbuchu by mal vyplni» odborník v tomto odvetví. Samozrejmos»ou je napríklad stavebný expert a samotný dokument odporúèa majiteµ na základe certifikátov a zruèností technologického procesu.