In vitro ake naklady

Jeden z najpopulárnej¹ích politických problémov v Poµsku je v týchto mesiacoch a teraz je to in vitro. Ide predov¹etkým o to, èi sa má in vitro nakupova» zo ¹tátneho rozpoètu. Pokiaµ ide o in vitro, cena za ¹týl je extrémne vysoká a výrazne prevy¹uje schopnosti na¹ej priemernej rodiny. A neplodné osoby, ktoré nemajú ¹ancu vylieèi» svoju neplodnos», bojujú toµko o spolufinancovanie in vitro.

Treba v¹ak poznamena», ¾e v prípade in vitro nie je cena drahým problémom. Niektorí µudia potrebujú úplne zakáza» in vitro. Existuje teda úloha extrémnych konzervatívnymi názormi, ¾e niektoré z be¾ných príèin len poveda», ¾e IVF je zlé. Z nich viac, preto¾e je to veµmi drahé informova» verejnos» o tom, èo je in vitro tie¾ významný, ako to je v skutoènosti pre celú spoloènos». Bohu¾iaµ je tajomstvom, ¾e Európa, vrátane Poµska, je pomaly depopulácia. Preto je dôle¾ité, aby sa narodilo viac detí. Ak hµadáte cenu za lieèbu in vitro, je pre mnohé páry, ktoré by boli dobrými rodièmi, zakázané. Koniec koncov, niekto, kto si, samozrejme, najmä ¾elá, aby bolo die»a prijaté in vitro, nemô¾e by» krátkym rodièom. Preto sa metóda in vitro pripravuje ako najvhodnej¹í spôsob zvý¹enia plodnosti medzi mladými Poliakmi. Existuje teda u¾ dobre testovaná metóda, ktorá je úplne bezpeèná. Navy¹e, najlep¹ie odborníci z oblasti lieèby neplodnosti súhlasia, ak hµadajú cenu, nemali by by» preká¾kou pred zavedením tejto technológie, preto¾e preto existuje najlep¹ie mo¾né opatrenie pre neplodnos». Je to otázka, je lep¹ie umiestni» svoje predsudky a pôvodné motivácie alebo prija» pragmatické opatrenia, ktoré umo¾nia poµským ¾enám zrodi» deti.