Individualna psychoterapia e k

V tomto produkte sa pokúsime odpoveda» na otázku: èo znamená psychoterapia?

Samozrejme, ka¾dý vie, ¾e psychoterapia je druh akcie, ktorej cieµom je prinies» úµavu v psychickom alebo fyzickom utrpení. Psychoterapia je tie¾ zlo¾itý proces, ktorého pitie je urèené na prípravu zmien v spôsobe, akým si pacient myslí, a správanie, ktoré mô¾e by» pre pacienta »a¾ké, stále trpí. Psychológ je dobrá znalos», ktorá mu v 100% zabezpeèí, aby sa zoznámil s problémom, s ktorým pacient zápasí a po pochopení pacienta bude schopný pou¾i» správnu metódu lieèby.

Psychoterapia je veµmi chúlostivý proces. Aby sa pacient vyrovnal s jednoduchým problémom, musí sa nielen pozorova» realisticky, ale musí tie¾ vidie» svoje zlé strany, hnev, strach alebo neochotu voèi iným µuïom. Psychoterapia potom nielen rozhovor s odborníkom, ktorý popláca pacienta na chrbte a hovorí, ¾e celý bude v poriadku. Psychoterapia je ¹peciálny vz»ah, v ktorom psychoterapeut dostáva lep¹ie pochopenie na¹ich tém a zdrojov jej utrpenia.

Èasto od cudzincov poèujeme, ¾e psychoterapia je úzkos». Takýto spôsob myslenia je spôsobený tým, ¾e µudia sú stále ïaleko od uèenia sa o psychoterapii dodnes. A to je dôvod, preèo vieme, ¾e ak nieèo nevieme, privedie nám to rovnaký spôsob strachu.

Koµko je psychoterapia? V psychoterapii nie sú ¾iadne prísne zavedené postupy, ktoré rozhodujú o tom, koµko psychoterapie ¾i». Ka¾dý pacient, ktorý komunikuje s lekárom, má svoj vlastný problém, a preto si vy¾aduje ¹pecifický prístup. A dokonca aj psychoterapeut na prvom stretnutí je veµmi »a¾ké urèi», koµko lieèby mô¾e trva», aspoò pribli¾ne toto mô¾e by» urèené poètom problémov, s ktorými sa pacient hlási k psychoterapeutovi.A je bezpeèné poveda», ¾e psychoterapia poèíta so zmenou spôsobu myslenia osoby, ktorá nav¹tevuje terapiu a keï jej dáva die»a v jeho psychickom ¾ivote.