Informaeny system cepik

Program comarch altum je softvér ERP (plánovanie podnikových zdrojov. Pomáha rozhodova» o prostriedkoch spoloènosti. Vïaka súèasnosti je to dodatoèné efektívne vyu¾itie zdrojov spoloènosti. Na trhu sú k dispozícii rôzne triedy IT systémov:- modulárne, ktoré sú ulo¾ené z nezávislých programov, ktoré navzájom spolupracujú- integrované alebo majú jednu aplikáciu s databázou

Najobµúbenej¹ie moduly sa vyu¾ívajú v nasledujúcich oblastiach podnikania:- správa skladov- správa aktívnych aktív- sledovanie stavu aktuálnych dodávok- plánovanie predaja a umenie- riadenie vz»ahov s mu¾mi- úètovníctvo a financie- riadenie µudských zdrojovPlatforma Comarch ERP Altum je urèená podnikom, ktoré si vy¾adujú individuálny výjazd pre mana¾ment. Tento výsledok je v ideálnom prípade udelený riadeniu medzinárodných spoloèností. Ïal¹ie sektory, v ktorých aplikácia vyu¾íva, sú predajné siete alebo riadiace organizácie mnohých ïal¹ích subjektov. Platforma poskytuje mnoho jazykov a je vo v¹etkých prispôsobená ¹pecifikám spoloèností pôsobiacich na mnohých medzinárodných trhoch. Dôle¾itou vlastnos»ou softvéru Comarch Altum je spôsob automatizácie nároèných a profesionálnych ka¾dodenných úloh. Ïal¹ou mo¾nos»ou je nástroj na prijímanie autonómnych rozhodnutí na základe analýz súèasných správ. Program sa zhroma¾ïuje v podnikoch s jednotnou ¹truktúrou a mno¾stvom jemných - rozptýlených. Rozli¹ujúcou èrtou je spôsob, ako v rámci jedného systému prevádzkova» niekoµko spoloèností, ktoré uµahèujú a zjednocujú riadenie. Prístup zalo¾ený na viacerých spoloènostiach je hierarchickou ¹truktúrou, kde jedna znaèka je ústredná a tvorí aj nové entity. Hlavným podnikom je skvelý prístup k akýmkoµvek informáciám iných spoloèností. Pomocou tohto ¹týlu je mo¾né chráni» a uskutoèòova» interakciu medzi nimi. Sie» je organizovaná pre cudzie likvidácie. Bola vyuèovaná v takých regiónoch ako Francúzsko, Nemecko alebo Dánsko. Program má miestne administratívne a právne predpisy. Odpoveïam na túto zjavnú integráciu a aplikáciu v ïal¹ej krajine. Príkladom zahranièných spoloèností, ktoré realizovali túto my¹lienku, sú Auchan, Chretien a Brodr Jorgensen. Komerèný altový demo program je k dispozícii na s»ahovanie a kontrolu na stene výrobcu.