Internetova zavislos ako sa vyrovna

Poèítaè sa stal prakticky neoddeliteµnou súèas»ou µudského ¾ivota. Niet divu, ¾e závislos» sa stáva èoraz be¾nej¹ou, najmä pre mladých µudí, a to nielen z poèítaèových hier, ale aj z on-line ¾ivota vo v¹eobecnosti.

Ak si rodina nev¹imne poèiatoèné príznaky závislosti, mô¾e sa zisti», ¾e pozornos» odborníka je potrebná v urèitom èasovom období. To je hlavne vtedy, keï závislos» prenikne do extrémnej podoby - mladá dievèina úplne prestane ponecha» mier a nechce necha» niekoho dovnútra. ©oková terapia nie je v tomto prípade indikovaná. V takomto prípade sa ¹pecialista sna¾í získa» dôveru pacienta tým, ¾e sa s ním stretne on-line. Postupne presviedèa závislého, aby ho vyrie¹il z vlastnej izby. Terapia nie je v takýchto prípadoch otvorená, tak¾e stojí za to, aby sa zaobchádzanie s poèítaèovou závislos»ou vôbec nepodporovalo.

Zdravé pou¾ívanie internetu - v pevne stanovenom èase a na prísny úèel vám umo¾òuje získa» kontrolu nad èasom. Stojí za to sledova» èas strávený pred poèítaèom, preto¾e tam je zariadenie, ktoré vie úplne absorbova» pozornos» pou¾ívateµa. Je tie¾ potrebné trávi» èas so silnými µuïmi - mimo internetu.

Stojí za zmienku, ¾e netholizmus sa veµmi nelí¹i od nových spôsobov psychickej závislosti. Postupné zni¾ovanie èasu pred poèítaèom a jeho efektívne vyu¾itie nám umo¾òuje znovu získa» starostlivos» o poµský ¾ivot.

Stojí za to a premý¹µa» o tom, ¾e táto závislos» je zvyèajne dôsledkom problémov pri budovaní informácií s inými µuïmi. Virtuálny svet, v ktorom je niekto anonymný, sa opakuje, je to veµmi atraktívne. Bez pomoci ¹pecialistu, aby ste sa dokázali vyrovna» s emóciami, a nestrachujte sa ¾iada» o ochranu.Zdroj: gabinetyszansa.pl