Kategoria rizika vybuchu

Vivese Senso Duo OilVivese Senso Duo Oil Záchrana vlasov proti vypadávaniu vlasov

ATEX - je preto smernicou Európskej únie. Definuje základné po¾iadavky, ktoré musia v¹etky komodity robi», ktoré sú urèené na podávanie v oblastiach, ktoré sú vystavené riziku výbuchu. Podrobné po¾iadavky sú upravené v zásadách spojených s posledným pravidlom. Na druhej strane po¾iadavky, ktoré nie sú upravené smernicou alebo normami, mô¾u by» materiálom vnútorných predpisov, ktoré fungujú vo svojich èlenských ¹tátoch.

procedúraTieto predpisy sa mô¾u s informáciami lí¹i» a nemajú právo zhor¹i» svoje oèakávania. Preto¾e smernica ATEX 94/9 / ES nás zaväzuje k oznaèeniu CE. Áno, a ka¾dý výrobok "ATEX", ktorý bol oznaèený symbolom Ex, musel by» na zaèiatku oznaèený znaèkou CE výrobcom. A taktie¾ prejde postupom alebo je v súlade s povinnou úèas»ou "tretej strany", ak výrobca pou¾il iný modul ako modul A.

Zjednotenie predpisovKeï¾e nekonzistentné nariadenia týkajúce sa bezpeènosti v jednotlivých regiónoch EÚ predstavovali veµké problémy s normálnym tokom tovaru medzi èlenskými ¹tátmi, bolo rozhodnuté o harmonizácii týchto ustanovení. V prípade vybavenia pou¾ívaného na veci na plochách, ktoré sú ohrozené explóziou 23. marca 1994, Európsky parlament a Rada Európskej únie oznámili smernicu 94/9 / ES ATEX, ktorá bola poskytnutá na údr¾bu 1. júla 2003. Smernica 1999/92 / ES ATEX137 bola tie¾ zavedená - èo sa tie¾ oznaèovalo ako ATEX USERS. Týka sa to malých po¾iadaviek týkajúcich sa bezpeènosti práce, na pracoviskách, v ktorých mô¾eme dosiahnu» výbu¹nú atmosféru.Prvá smernica bola predlo¾ená v súèasnom vydaní v roku 2003. Druhá smernica bola stanovená Ministerstvom hospodárstva, èinnosti a sociálnej formy 29. mája 2003 a bola funkèná od 25. júla 2003. Dòa 31. októbra 2010 bola získaná ïal¹ia zmenená a doplnená vyhlá¹ka ministra hospodárstva z 8. júla 2010 o po¾iadavkách na dôverné poistenie. hygienu práce v kombinácii s mo¾nos»ou stretnutia s výbu¹nou atmosférou na pracovisku, ktorá nahradila nariadenie z roku 2003.