Kolposkopia poznan polna

Kolposkopia, aby optické zariadenie pou¾ívané pri kolposkopiu, ktorý zahàòa èapík, preto¾e na povrchu spodnej èasti kanála a vagíny a vulvy. Bohu¾iaµ, e¹te v minulom storoèí kolposkopia bola dos» podhodnotené a pou¾itý ako test z jemnej a »a¾ký a navy¹e skreslené. V súèasnej dobe sa v¹ak mo¾no pozorova» drastické zmeny v polohe na kolposkopiu výskumu, návrh, ktorý zvý¹i tým, ¾e nebývalý rozvoj v hodnotení cervikálnej patológie.Colposcopy urobila mo¾nú rýchlu diagnostiku gynekologických anomálií a prija» príslu¹né rozhodnutia týkajúce sa lieèby. Analyzované Kolposkopia identifikuje predklinické formu diagnózy rakoviny krèka maternice a v modernom fáze je úplné vylieèenie rakoviny. Keï som bol rýchlo povedané, profesionálny Kolposkopia pomáha nielen pasívne sledovanie, ale aj diagnostiku rakoviny krèka maternice pre lézií údajných. Colposcopy mô¾e presne rozpozna» záva¾nos» erózie a posúdi», alebo budeme musie» vykona» vlak skutoène ¹kodlivé pre zdravie ¾ien.Odborný lekár pou¾ívajúci kolposkop mô¾e tie¾ vykona» vulvoskopiu, t.j. vizuálnu kontrolu vonkaj¹ích pohlavných orgánov. Inovatívna technológia pou¾ívaná v kolposkopoch prakticky eliminovala problém nepohodlia u pacientov podstupujúcich kolposkopiu. Sofistikovaná elektronika pou¾ívaná v posledných optických zariadeniach a pantografoch umo¾òujúcich mnohostranný pohyb robila kolposkop praktickým a silným, èo eliminuje v¹etky predchádzajúce nepríjemnosti. Okrem toho je väè¹ina týchto kolposkopov vybavená aj digitálnymi fotoaparátmi, ktoré umo¾òujú dokumentova» priebeh otázky alebo vykonáva» digitálnu archiváciu na elektronických médiách.