Krajae na zeleninu na kuuku

Práca v kuchyni, varenie alebo príprava malých jedál sa stáva èoraz zreteµnej¹ou a najdôle¾itej¹ou rýchlos»ou. Som ¾ena, ktorá si cení jednoduch¹ie veci v kuchyni. Ak nieèo, èo ma robí strojom pre mòa, preèo sa spolieham na to, ¾e sa sám utrácam. Je isté, ¾e to urobí ïaleko a samozrejme, a ¹etriem èas.Môj nový objav je elektrický rezaèka zeleniny. Chovám sa s òou pol roka a zaèal som sa divi», ako by som mohol urobi» bez nej v kuchyni.

https://neoproduct.eu/sk/proengine-ultra-efektivny-sposob-ako-znizit-spotrebu-paliva-a-starat-sa-o-motor-vo-vasom-aute/

Situácia vyzerá pomerne rýchlo. Vezmem zeleninu, druhé tlaèidlo a vytvorím alebo zeleninový ¹alát, alebo zemiaky strúhané na zemiakových palacinkách alebo nakrájanú cibuµu bez slz. Znie to neuveriteµné? Myslel som si, kým sa nepokú¹am pou¾íva» zelenú no¾ièku v jednoduchej kuchyni.Teraz na námestí je veµa druhov takýchto zeleninových rezaèov. Skutoènos», ¾e sú elektrické, je veµmi dôle¾itou otázkou. Zariadenie bude kupova» vysokú odolnos» pre dlhotrvajúcu a ekonomickú prácu. Momentálne ma pokú¹am krájaè, ktorý je len dodatkom, prekrývajúcim moju mlynèek na mäso. Dobré rie¹enie, podobné multifunkèné zariadenia sa mi páèia. Mám asi pä», ¹es» rovnakých ¹kvàn pre krájaè, ka¾dý má rôzne èepele a pou¾íva inú aplikáciu, je tvarovaný do druhého spôsobu zeleniny. V¹etko je postavené z drahého kovu, ktorý si pripú¹»ate èistenie v umývaèke riadu, nehrozí ani neob»a¾uje. Nepovedala by som jej niè zvlá¹tne.Elektrická rezaèka na zeleninu sa µahko montuje, má predå¾enie na skrutkovanie do holiaceho strojèeka a niekoµko no¾ov. Nie je veµa tém a je skutoène multifunkèné. V súèasnosti som dokázal otestova», ¾e u¾ sú v¹etky èepele. Perfektne skartuje mrkvu, pre farebné a plné kusy. Tak¾e to funguje dobre pri vytváraní zemiakov pre zemiakové palacinky. Uhorka na misera sa nakrája v okamihu a cibuµa na krátke kocky. A dokonca aj so syrom, je to skvelé, ak chcete plátky alebo pásy, v¹etko, èo potrebujete, je dobré prekrytie.Pokiaµ ide o ostatných, viem, ¾e v¹etci krájaèi v kuchyni sú pokladom. Zelenina je zdravá, stojí za to, ¾e na òu nezabúdajte vo vlastných jedlách, ale ich implementácia vïaka krájaèke je veµmi funkèné cvièenie.