Kuchynska rezaeka

Èasy sa nenávratne zdr¾iavali, keï sa nastrúhaná kapusta, napr. Na konci silá¾e, vyrobila nô¾. Ïal¹ia verzia bola u¾ výrazne vylep¹ená ruènou rezaèkou. Na rezanie väè¹ieho mno¾stva kapusty sa pou¾íva rezaèka kapusty. Jedná sa o obzvlá¹» be¾né zariadenie, ktorého hlavnou èinnos»ou je zrenie kapusty a po prídavnom zariadení mô¾e vykonáva» aj iné úlohy, napríklad krájadlo alebo strih.

Kapustová rezaèka na elektrické zelie sa urèite pou¾íva aj v hromadných stravovacích zariadeniach, re¹tauráciách a domácnostiach. Zvlá¹», ¾e národné vedomie týkajúce sa zdravého vý¾ivy ¾ije celý rok. ®eny sa e¹te majú pou¾íva» na vegetariánsku stravu nielen z etických dôvodov, ale aj zo zdravotných dôvodov.V èase, keï jedzme veµa zeleniny a výrobkov, potrebujeme krájaè. Dalo sa vedecky dokáza», ¾e èím bohat¹í je svet, tým men¹ie mäso a ïal¹ie skvelé výrobky ako kapusta a nová zelenina a výrobky. Tieto úèinky sú úèinné v mno¾stve vitamínov, ako sú vitamíny A, C, B. E. Rovnako ako vláknina, ktorá stimuluje metabolizmus, ktorý priná¹a zní¾enie telesnej hmotnosti a preto podporuje úbytok hmotnosti. Okrem toho, zelenina patrí k najmenej kalorickým potravinárskym výrobkom, èo znamená, ¾e dokonca aj ¾eny, ktoré chcú ¾i», si mô¾u dovoli», aby si naplnili zeleninové jedlo. Krájaè umo¾òuje pripravi» aj veµké èasti tejto zeleniny vysokou rýchlos»ou, napr. Vïaka úspe¹nému plánovaniu mäsa z kapusty. Takýto stroj poskytuje plátky kapusty veµmi pekné, rovnomerne vyzerajúce, ktoré majú vysokú triedu materiálu. Zelný drviè je vyrobený z kovového telesa, motora, prevodového pásu, ktorý poháòa hriadeµ. Na hriadeli je pracovný disk, ktorý je vybavený piatimi no¾mi so ¹pirálovou reznou hranou. To v¹etko zabezpeèuje kon¹tantný optimálny rezný uhol. Nabíjacia násypka je umiestnená nad cieµ. Pod èíselníkom je ¾liabok, po ktorom je odstránená strúhaná kapusta. Okrem toho sa drviè vyznaèuje vysokou trvanlivos»ou, preto¾e je vyrobený z be¾nej nehrdzavejúcej ocele. Je tie¾ µahko pou¾iteµný a mô¾e by» vybraný pre na¹e zále¾itosti prostredníctvom mnohých dostupných doplnkov.