Lapae prachu

Zberaèe prachu mô¾u by» z najbe¾nej¹ích skupín priemyselných zariadení. Vïaka ¹irokému spektru aplikácií sú schopné odpudzova» mechanickú objednávku, prostredníctvom èistiaceho telesa a pomocou stlaèeného vzduchu.Priemyselné zberaèe prachu sú zberaèe prachu, ktoré nachádzajú svoju aplikáciu prakticky v ka¾dom odvetví, v ktorom je problém kontaminovaného vzduchu, ktorý sa objavuje poèas výroby.

https://fizzys.eu/sk/Fizzy Slim - Pijte Fizzy Slim a objavte svoju ¹tíhlu postavu bez tuku, strihov a celulitídy!

Najbe¾nej¹ie sú lapaèe prachu tzw.modu³owe, ktoré sú u¾itoèné hlavne v lese a nábytku, dokonale realizova» svoju osobu aj s inými typmi odsávanie prachu, napr. Plasty, papier, atï. Spoloènosti vyrábajúce tieto nástroje udr¾a» v na¹ej ponuke ako veµké jednotky schopné pracova» celý výrobné haly, rovnako ako nízko stacionárne èas» pou¾ité individuálne pre jednotlivé stroje.Priemyselné zberaèe prachu s malými rozmermi (tzv. Kazety sú ïal¹ím prejavom týchto hodnôt, o ktorých treba písa». Napriek ich pomerne malej veµkosti sa vyznaèujú veµkou filtraènou plochou. Najlep¹ie sa zbierajú v praxi v suchom a µahkom prachu. Tie¾ ako kazetový prach zberaè pracujúci s nízkou koncentráciou prachu.Väè¹ie zariadenia (napr. Cyklóny nájdu uplatnenie najmä v oblasti technológií, v ktorých sa vyskytuje veµké mno¾stvo erozívneho prachu, napr. V energetike, vo výrobe voµných stavebných materiálov, v sektore koksu, zlievarenstva, uhlia atï.Mô¾u získa» výbu¹ný obsah, èo znamená, ¾e sú vyrobené v súlade so smernicou ATEX. Hlavné pou¾itie je prach, piliny, drevené hobliny, brúsny prach s pilinami iných materiálov, tzv olejová hmla, zváracie výpary atï.Najnov¹ie zberaèe prachu s modulárnou kon¹trukciou sa vyznaèujú silnou kon¹trukciou a multifunkènými funkciami. Je mo¾né kombinova» rôzne formy, ak ich hµadáte, spôsob vyprázdòovania a èistenia filtraèných objímok.Priemyselné zberaèe prachu zohrávajú dôle¾itú úlohu: umo¾òujú udr¾iava» výrobnú halu vèas a hygienicky a v zime v recirkulaènom poriadku získa» spä» teplý vzduch.