Magneticky filter pre brusku

Magnetický filter je urèený hlavne pre domácu pomoc a nové malé priemyselné in¹talácie pre ústredné kúrenie a teplú ú¾itkovú vodu, ako aj pre v¹etky dátové zariadenia v týchto zariadeniach proti kontaminácii pevných predmetov. Èoraz èastej¹ím pou¾ívaním zariadení s vysokou hodnotou a riadiacich a meracích zariadení v staveniskách je potrebná filtrácia vody, preto¾e ich správna a bezporuchová prevádzka je podmienená úplným stupòom èistoty teèúcej vody.

Magnetické filtre by mali by» aplikované na potrubia tak, aby smer prúdenia vody zodpovedal ¹ípke na trupe a kryt bol emitovaný v spodnej èasti filtra. Filtre mô¾u by» usporiadané na hladkých a rovných potrubiach. Magnetické filtre sú zobrazené z trupu, sie»ovej vlo¾ky, veka, magnetickej kartrid¾e, tesnení a upevòovacích prvkov. Kon¹trukcia filtrov zaruèuje veµký vplyv filtrácie vody vïaka mo¾nosti dvojstupòového èistenia: mechanického a magnetického. Magnetické filtre mô¾u by» pou¾ité v ich ústredných vykurovacích zariadeniach, prietokových ohrievaèoch, automatických práèkach, umývaèkách riadu, vodovodných systémoch, ktoré dodávajú v¹etky zariadenia na vykurovanie alebo chladenie vody. Úèinky magnetických filtrov sú okrem iného zabránením po¹kodeniu kon¹trukcie a zariadení v nej umiestnených, zvý¹ením úèinnosti in¹talovaných magnetizátorov, zní¾ením prevádzkových nákladov, zní¾ením odporu voèi prietoku vody alebo kvapaliny v zariadení. Magnetické filtre majú mnoho výhod, preto¾e v prípade, ¾e nie sú náklady na pou¾ívanie, sú prakticky bezúdr¾bové.V Anglicku je vybraných viac ako 20 miliónov rodinných domov, z ktorých väè¹ina má ústredné kúrenie, a súèasná krajina je na èele vývoja moderných, ekologických technológií, ktoré zlep¹ujú prevádzku vykurovacích systémov. Pred viac ako miliónom rokov sa v Anglicku predalo viac ako milión magnetických filtrov.