Maso bez talianskej kuchyne

Poµská kuchyòa nejde do najmen¹ích a je to príli¹ veµa veµkého mno¾stva mäsa, ktoré nájdeme v nej. Sú to v podstate podstata dobrého, poµského, domáceho varenia.

Príprava mäsa nedodr¾uje najjednoduch¹ie úlohy. Samozrejme, v¹etci sa stretli s masným alebo tvrdým mäsom. V akejkoµvek kuchyni by mal by» objekt, ktorý nás ochráni pred kuracím mäsovým ne¹»astím - drvièom do tela. Zvyèajne sa hodí z desiatok malých èepelí vlo¾ených vedµa seba. Tento gadget sa pou¾íva na malé prepichnutie mäsa bez drvenia ¹liach. V ideálnom prípade je vhodný pre celý typ kotlíkov alebo steakov. Lopatky, s ktorými je mlynèek na víno vybavený, sú vyrobené z nehrdzavejúcej ocele - nielen kvôli trvanlivosti výrobku, ale aj kvôli hygiene a funkènosti. Zvy¹ok krytu je stále vyrobený z plastu. Mäso, ktoré bolo prepichnuté drvièom, zachováva prírodné ¹»avy vnútri, èo robí to aj po vyprá¾aní dostaneme ¹»avnaté, mäkké mäso. Samotný proces tepelného spracovania sa vykonáva rovnomerne a tie¾ oveµa rýchlej¹ie. Podobne sa výrazne skráti marinovanie.

Mô¾eme tie¾ poèíta» s korením, ktoré sme posypali mäsom, ktoré sa na¹li v jeho håbkach, èo prispeje k bezkonkurenènej chuti mäsa. Drviè na telo je prvou alternatívou k klasickej palièke. Samotný proces prípravy mäsa je nielen úèinnej¹í, ale aj tich¹í. Pre µudí v budove je potom vysoká úspora energie. Drviè, nenápadná veµkos» je obzvlá¹» úèinná a silná, je ochotná dobre umýva» pod horúcou vodou, aj keï nie v¹etko mô¾e by» vlo¾ené do umývaèky riadu. V tejto téme stojí za to oboznámi» sa s návodom na pou¾itie. Pri umývaní rúk sa odporúèa opatrnos» - no¾e nás mô¾u µahko vystrihnú»! Telový drviè je neoddeliteµným spoloèníkom mnohých profesionálnych kuchárov, ale viac µudí a µudí, ktorí vedia, ¾e táto nízka metóda pripraví mäkké a ¹»avnaté mäso.