Materska dovolenka jamka 37

Lokalizácia softvéru je momentom prispôsobenia sortimentu potrebám trhu prelo¾ením nových poznatkov a dokumentácie programu do daného jazyka, ako aj jeho zladením so základnými konvenciami v danom jazyku. Ide hlavne o spôsob, akým sú písmená zoradené v abecede, a spôsob L10n vyniká.¥udia, ktorí zaviedli svoju spoloènos» na zahranièný trh, by sa mali presne oboznámi» s umiestnením softvéru, ale urèite budú úspe¹ní. Najdôle¾itej¹ie súèasti va¹ej práce závisia od dobrého umiestnenia softvéru, preto by sme ho mali prenies» na overenú spoloènos», ktorá »a¾í z vá¾nych skúseností v súèasnej situácii. V súèasnosti nie je s ich objavom prakticky ¾iadny problém, preto¾e ka¾dý rok je na trhu stále viac a viac sú µudia s najvy¹¹ou hodnotou. Mnohé spoloènosti v tejto oblasti spolupracujú s veµkými ¹pecialistami.Chutné a hodnotné spoloènosti, ktoré ponúkajú takéto slu¾by, by nám mali ponúknu» viacjazyèné softvérové umiestnenie, umiestnenie webových stránok, multimediálne lokality a miesta poèítaèových hier, niektoré z týchto spoloèností tie¾ prevádzkujú lokalizaèné in¾inierstvo, ktoré zaruèuje plnú polohu. V takýchto spoloènostiach sú kvalifikovaní lingvisti s mimoriadne tvrdými odbornými skúsenos»ami, veµmi vhodnými in¾iniermi lokalizácie, ¹pecialistami DTP, projektovými mana¾érmi a testermi. DTP ¹pecialisti sa veµmi zaujímajú o prípravu na¹ich dokumentov na publikovanie aj pre tlaè, vïaka èomu mô¾u súbor upravi» graficky na originál, alebo vytvori» úplne nový grafický program. Je to spôsobené odborníkmi, ktorí boli vy¹kolení v zlo¾ení výrobkov v cudzích jazykoch.