Mikroskop nikon

Je pre nás »a¾ké predstavi» si dne¹ný priemysel bez v¹adeprítomného pou¾ívania strojov, ktoré uµahèujú a zlep¹ujú µudskú prácu. V¹etky druhy výrobných prác vy¾adujú ¹pecializované technológie, ktoré sú nespoµahlivé a zlyhávajú. Aby sa predi¹lo smrteµnému dopadu defektu na celý výrobný proces, odporúèa sa lieèi» ochranné opatrenia, ako sú praskavé disky, t.j. prasknuté disky.

Tieto nízke prvky hrajú mimoriadne dôle¾itú úlohu v prípade nekontrolovaného zvý¹enia tlaku v prípade poruchy. Ich vhodné spracovanie vám umo¾òuje nasmerova» nadmerný tlak na iné miesto, èo zabraòuje vá¾nemu po¹kodeniu systému. V závislosti od toho, èi dla¾dice hrajú v kvapalinách alebo v plynoch, lí¹ia sa tvarom a spôsobom pou¾itej technológie. Základným modelom týchto bezpeènostných prvkov sú malé rezy, vïaka ktorým sa zlomí po prekroèení urèitej hodnoty tlaku média, v ktorom sa nachádza. Technicky vyspelej¹ie obklady sa vykonávajú pomocou laseru a sú len minimálnymi nedostatkami v ich ¹truktúre, ktoré idú na zaèiatok hlavy. Dosky vykonávajú podobnú prácu ako bezpeènostné ventily, ale rozdiel medzi týmito dvoma typmi zabezpeèenia poèíta s tým, ¾e ich poèet vy¾aduje výmenu v¾dy po poruche. Ich dostupný dizajn ich v¹ak robí lacnej¹ími ako ventily. Bezpeènostná doska bude ¾i» viac aj s ventilom. V tomto prípade sa oba prvky navzájom dopåòajú. Úlohou dosky je pomôc» ventilu proti infekcii a korózii a ventil chráni v prípade poruchy. Hodnota tohto rie¹enia je spôsob pou¾itia ventilu na nieèo hor¹ie technické a materiálové parametre, za ktoré dáme menej ne¾ úspech nákupu ventilu pre individuálnu prácu. Voµba správneho rie¹enia by v¹ak mala závisie» od vlastností konkrétneho stroja.