Mlyneek na maso diana

Mlynèek na mäso nie je niè iné ako stroj, ktorý sa pou¾íva na rozdrvenie a mletie surového, vareného alebo mrazeného mäsa, ktoré je spôsobené ïal¹ím spracovaním (výroba klobás. Vzhµadom k tomu, ¾e zariadenie sa pou¾íva v hoteloch, re¹tauráciách, supermarketoch, stravovacích zariadeniach a zariadeniach hromadného stravovania, kde je mno¾stvo spracovaného tela extrémne »a¾¹ie ako v domácnosti, rozmery (hrdlo s kàmnou skrutkou a súprava na rezanie - siete, trhavé no¾e, no¾e a parametre (výkon , priemer sita, rýchlos» otáèania, otvorenie hrdla, výkon, výkon mäsový vlk musí spåòa» potreby spracovateµa.

Chocolate slim

Veµký výber vlkov na trhu vám umo¾ní vybra» si ten správny nástroj pre potreby zariadenia, vïaka obratu ¹túdia jedál je skrátená (drvenie niekoµko kilogramov za minútu tie¾ nevy¾aduje obrovské náklady na fyzické úsilie. Vlci majú jednoduchú formu, prvky mo¾no µahko demontova», èo uµahèuje manipuláciu, èistenie a udr¾iavanie èistoty, pomáha zlep¹i» hygienické podmienky. Výroba riadu z nehrdzavejúcej ocele alebo zliatin hliníka, vynikajúce spracovanie urèuje vysokú pevnos» stroja. Ako v¹etky jedlá zavedené v potravinárskom priemysle, vlci musia spåòa» podmienky CE pre bezpeènos» a hygienu pri práci. Pôsobenie vlka - mletého mäsa je privádzané do hrdla, potom je po stlaèení napr. Polypropylénový piest vtlaèený do pracovnej skrutky a odtiaµ do rezacej jednotky. Rezná jednotka núti telo do oka oka a potom rezne s vlo¾enými no¾mi. Mäso po rozdrvení sa lí¹i od náplne, potom sa balí do obalu alebo vákuového balenia a podrobí sa ïal¹iemu spracovaniu v závislosti od typu finálneho produktu - mäsa za studena alebo mäsa baleného vo vákuu. V závislosti od typu mäsa sa vyrábajú oká s iným priemerom ôk a no¾mi. Vlci mô¾u by» postavené s druhým príslu¹enstvom, ktoré umo¾ní napr. Napchávanie klobás, zeleniny a syrov. Ide o typickú pomôcku, ktorá je viditeµná pri miernych cenách, ktorá sa pou¾íva v stravovacích zariadeniach, kde výroba salámov alebo mäsových jedál nie je v takom rozsahu, keï je v celom spracovateµskom závode garantom zdrav¹ích výrobkov, ktoré neobsahujú konzervaèné látky a ïal¹ie látky zlep¹ujúce kvalitu.