Mlyneek na maso pre gastronomiu

Kotlarziarka Maga je lis na mäso, ktorého cieµom je rozdeli» kúsky mäsa na plátky s kon¹tantnou hrúbkou (vo vz»ahu k potrebám, na v¹etkých ¹írkach strúhanky majú takú hrúbku. Práca zariadenia urýchµuje a zjednodu¹uje proces prípravy kotlety pri zachovaní èerstvosti, citlivosti, ¹»avnatosti a hmotnosti mäsa. Tento efekt je zaruèený súpravou ¹peciálne tvarovaných no¾ov vyrobených zo ¹peciálnej nehrdzavejúcej ocele, ktoré vykonávajú presné rezanie mäsa, ¹pirálovito umiestnené na rotujúcich valcoch.

Mirapatches

Lis na kotlety sa pou¾íva v gastronomických zariadeniach a obchodoch, kde zber zahàòa hovädzie mäso v èastiach kotúèov, kúskov a steakov; bravèové mäso rozbité na bravèové kotlety, zábaly, bravèové prú¾ky, steaky, reïkovky; hydinové mäso vytvorené pre de Volaille; porcie grilu. Rezaèka umo¾òuje pripravi» nespoèetné mno¾stvo rozdrvených plátkov v krátkom èasovom období - pribli¾ne 800 porcií v hodinovom procese, kde mäso nie je zmrazené alebo nemô¾e by» kosti. Prevádzka stroja je mimoriadne jednoduchá vïaka rie¹eniam pou¾ívaným výrobcom - poloautomatické riadenie, vymedzenie prevádzkového a prevádzkového priestoru v zmysle zabezpeèenia zdravia obsluhy (bezpeènostný prístup k lopatkám, ¹trukturálne zmeny, prestí¾na spotreba energie zní¾ená o 45%, redukcia èinnosti stúpajúce po celom cykle drvenia (skrátený pracovný èas, le¹tené puzdro s pravidelnými tvarmi uµahèuje èistenie (lisovacie prvky by sa mali umýva» a su¹i» po stálom kontakte s potravinami, je zakázané umýva» celý stroj vodným lúèom. Tichá prevádzka samotného taniera a prevod oleja sú druhou výhodou stroja. Kotletiarka spåòa v¹etky normy (CE, Dire. 2006/42 / EC a EN 60204-1: 2010 - elektrická bezpeènos». Výhody vrtuµníkov Maga rozpoznali u¾ívatelia a porotcovia Medzinárodného predaja v rozlí¹ení (zlatá medaila. Kúzelník, ako výrobca nástrojov pre potravinársky priemysel, prispievajúci k zruènostiam a pocitom získaným od roku 1990, sa vz»ahuje na skupinu, jednoduchos», inteligenèné rie¹enia, silu a obrovskú efektívnos». Spoloènos» postupne zvy¹uje svoju kapacitu pre ïal¹ie stroje: krájaèe, krájaèe, mlynèeky na mäso, tzv vlci.