Napajanie ddr2

Napriek tomu, ¾e existuje silný prístup k rôznym zdrojom energie v akejkoµvek budove, mô¾e by» niekedy pripojený na výpadky elektrickej energie. Je to tá istá forma, ktorá by sa zvyèajne mala vytvori» spôsobom, ktorý pravdepodobne vyplýva aj z neúspechov v budove, ako aj z pripomienok, ktoré budú pokrýva» èas» dodávateµa energie. V takých situáciách, keï nie je elektrická energia, by mala by» v bloku zapojená lampa núdzového osvetlenia. Tam je potom, najmä keï dom nie je hluchý, a dav zhroma¾dený v òom bude chcie» opusti» zatemnený interiér budovy èo najskôr.

Takéto svetlo je kombinované s dodr¾iavaním príslu¹ných predpisov o bezpeènosti a ochrane zdravia, ktoré by mali vstúpi» do akéhokoµvek zariadenia bez ohµadu na jeho pou¾itie. Za jeho slu¾bami je to práve zvýraznenie koridorov a evakuaèných rie¹ení. Tieto ¾iarovky preto pou¾ívajú minimálne napätie, po tom v¹etkom je na konci veµké, tak¾e obe cesty k rie¹eniu, keï boli viditeµné aj piktogramy pre ¾eny, ktoré sa pokú¹ajú opusti» budovu.Stojí za zmienku, ¾e takéto lampy sa mô¾u predáva» vo veµmi odli¹ných obaloch, obdå¾nikových aj oválnych. V dôsledku toho mô¾u by» prakticky vyberané pre konkrétnu budovu a dá sa oèakáva», ¾e budú fungova» bez ohµadu na to, kde sú in¹talované.

Veµmi èasto sa takéto osvetlenie poskytuje aj okam¾ite s piktogramami, ktoré oznaèujú evakuaèný výstup aj o tom, aký úèel má nasledova», aby ste k nemu mohli pristúpi» tak, ako ho zasiahnete. Ka¾dý dom, ktorý je vybavený týmto typom osvetlenia, mô¾e µuïom poskytnú» väè¹í pocit bezpeèia. Aj v èase skutoèného ohrozenia ¾ivota budú µudia schopní prija» poriadok a nasmerova» sa priamo k východu s èo najkrat¹ou mo¾nou cestou, ktorá s ním bude hovori».