Obeerstvenie v 1 triede pengolino

V¹etci sa radi opýtame zamestnancov a polo¾íme ich na najzaujímavej¹ie jedlá. Bohu¾iaµ, sme zvyèajne povinní a pripravujeme sa na prípravu ná¹ho veµkolepého pô¾itku. Zdá sa v¹ak, ¾e najjednoduch¹í výstup je èasto najlep¹í. Tak¾e stojí za to zvá¾i» prípravu syrovej dosky pre turistov.

Výber syrov®e máme takúto ponuku, stojí za to podáva» syr vyrobený z rôznych druhov mlieka: kravy, ovce a kozy. Existuje dobrý spôsob, ako ís» a zlep¹i» svoje regióny. To umo¾ní tým istým poµským zamestnancom spozna» jedlá z miest, kde neboli èasto. Stojí za to, aby existovala výnimoène pripravená teoreticky a obohatila príjemnú ochutnávku históriou v¹etkého z podávaných syrov. Najdôle¾itej¹ou vecou je v¹ak zachovanie poradia chutí. Na palube by sme mali oddeli» vysoké a mierne syry. Preto je ich zlep¹ením ponechanie riadneho usporiadania.usporiadanieZostavujeme syr v sektore, poènúc najmiernej¹ím (najlep¹ie je ho vylep¹i» o 12 hod., Postupne sa dostávame do èoraz tvrd¹ích. Vïaka tomu budú va¹i hostia cíti» jemné rozdiely v chuti a aróme jednotlivých produktov.estetikaMô¾eme vráti» syry na jednotlivca, venovaný posledný board, ktorý budeme kupova» vo väè¹ine obchodov ponúka riad. Na tento kamenný stojan alebo drevenú dosku sa stále mô¾eme vz»ahova», ¾e má a musí ¾i», a to len pre poslednú akciu. Niektoré syry, najmä tie, ktoré dosahujú, sú podávané v plnej¹ích èastiach. Iné sa mô¾u pou¾i» v hrebeòoch. Tu sa za to oplatia krájaèe syrov, ktoré nám umo¾nia nakrája» syr na jemné a príjemné plátky.extrasOkrem syra by sme na¹im zamestnancom mali poskytova» vhodné prísady. Mô¾u to by» orechy, olivy, brusnice, rowan jam, hrozienka a su¹ené marhule. Je dobré dosta» v¹etky doplnky do samostatných misiek tak, aby sa nespájali so syrmi, ktoré podávame. V konkrétnom ko¹íku podávame biely chlieb (najlep¹ie chrumkavá bageta alebo su¹ienky.Dobré vínoNa syrovú dosku by sme mali servírova» dobré víno. Najjednoduch¹í spôsob je zladi» víno pochádzajúce z posledného regiónu, ktorým je syr, ktorý dávame.