Odpady zo spracovania dreva

Spracovanie dreva je v posledných rokoch stále veµmi roz¹íreným odvetvím podnikania. To nemá zmysel pre tesára alebo rozhodujúceho jednotlivca alebo obchod, ktorý zamestnáva veµa µudí, ¾e urèité podmienky tohto povolania zostávajú nezmenené.

Nápoje z miest, ktoré v¾dy sprevádzajú proces mechanického spracovania dreva, sú tvorba vedµaj¹ích produktov, ako sú triesky a prach.

Dr Farin ManDr Farin Man. účinné chudnutie pilulky

Ka¾dý, kto sa aspoò raz nachádzal v drevospracujúcom obchode, vie, ¾e v blízkosti tesárskych strojov mô¾e dôjs» k opeleniu odevov a èipov pripevnených k obuvi. Uskutoèòuje sa s potrebným stavom vecí, hoci to nie je pravidlom.

Prítomnos» triesok a prachu v tesárskej hale priná¹a nový typ ohrozenia. Okrem úvah súvisiacich s estetikou obleèenia predstavujú predov¹etkým potenciálny zdroj nebezpeèenstva po¾iaru. Su¹ené, jemné triesky a prach sú veµmi horµavé. Ak vezmete do úvahy mo¾nos» iskry pri rezaní dreva, alebo nad vystupujúcou elektrickou in¹taláciou, je µahké si predstavi» jednoduchos» ohòa.

S prachom je spojený a ïal¹í nebezpeèný problém, ktorý je ¹anca na výbuch èastíc vo vzduchu. Tento fyzický fenomén s nízkym priamym rizikom nesie riziko vá¾neho po¹kodenia bohatstva a ekologickej povahy µudí.

Vynikajúcim rie¹ením, ktoré umo¾òuje zní¾i» mno¾stvo voµnej translokácie vedµaj¹ích produktov spracovania dreva, je pou¾itie vhodne naplánovaného spôsobu ich výberu, ako sú zariadenia na odsávanie prachu. Takéto zariadenia, najèastej¹ie pripojené priamo k strojom, idú na prach a triesky, ktoré sa v èase ich vzniku vysajú a potom ich dopravia do skladovacieho bytu. Vïaka tomu existuje významné zariadenie, ktoré pomáha pracova» v tejto technológii.