Odpoeitanie pokladnice 700

Lekárne sú spoloènosti, ktoré pracujú s daòovým úradom rovnako ako ka¾dá iná obchodná spoloènos». Vo vz»ahu k súèasnému v¹etkým lekárne by mala by» fi¹kálna pokladnica. Dnes sú v¹ak registraèné pokladne prítomné v znaènom odµahèovaèi moci. Veµké predajne a obchody patriace k stavenisku zvyèajne pou¾ívajú poèítaèové vybavenie na zaznamenávanie predaja.

Z hµadiska technológie a popularity je preto veµmi veµkým rie¹ením. V¹etky dáta idú do poèítaèa, predaj sa uskutoèòuje pomocou ¹peciálneho poèítaèového programu a príjmy sa vytlaèia na tlaèiarni pripojenej k poèítaèu.

Fi¹kálne POSNET tlaèiareò tvorí podobnú cestu k pokladni. Tlaèí úètenky po získaní súhlasu od poèítaèa plánu. Tlaèiareò je naprogramovaná rovnakým spôsobom, ako by tomu bolo pokladòa - tlaè papierových potvrdeniek s dobrým výkonom na individuálnu papier, tie¾ s betónom, ktorý je potrebné umiestni» na úètenke, len jeden, ako to bolo, keï je príjem daný tlaèiarne vnútri pokladnice ,

Lekárne sú moderné podniky, ktoré sa pohybujú s dobou. Dnes je »a¾ké prís» do lekární v be¾ných pokladniach a liekoch, na ktorých sú pripojené ¹títky s cenami, ktoré boli raz povinné dr¾a» sa ¹títku na akomkoµvek výrobku. Nie je potrebné èíta» cenu z takejto etikety a vklada» ju do pokladnice - je to bolestivé a mô¾e spôsobi» chyby. Preto je prijatá vhodnej¹ia metóda, ktorá skenuje èiarový kód z produktov, ktoré boli predtým zavedené do tela poèítaèa. Vïaka tomuto skenovaniu mô¾eme k poèítaèu pripoji» fi¹kálnu tlaèiareò, ktorá bude vystavova» povinné príjmy v nezmenenej organizácii mnoho rokov a zároveò bude zaznamenávanie predaja oveµa príjemnej¹ie, nové a generova» menej chýb. Fi¹kálne tlaèiarne mo¾no teraz zakúpi» v skladoch, ktoré ponúkajú vybavenie obchodov, okrem ¹peciálnych obchodov s pokladòami. Zamyslime sa nad nákupom fi¹kálnej tlaèiarne, informujte o tom daòový úrad úradnou tlaèou, podobne ako pri registrácii.