Opeuovanie ovzdu ia ovplyvouje prirodne prostredie

Deò a noc, aj v ¾ivote, ako aj v pracovnom bode, sme pokrytý rôznymi vonkaj¹ími látkami, ktoré plánujú ovplyvni» miestnu existenciu a stav. Okrem základných výplní, ako sú: miesto, teplota, vlhkos» a podobne, máme k dispozícii aj rôzne plyny. Vzduch, ktorý dýchame, nie je úplne èistý, ale opeµovaný, v druhom stupni samozrejme. Pred prachu vo forme prachu, máme mo¾nos» sa s pou¾itím masky s filtrami, aj keï funguje v oblasti iným nebezpeèenstvám, ktoré sú èasto »a¾ké odhali». Patria sem najmä jedovaté látky. Odhali» je dôle¾ité, ale zvyèajne prostredníctvom zariadenia, ako sú tvar toxické plynového senzoru, ktorý je vybraný z polo¾iek obsahu a zlé ich prítomnos» tak, ¾e nás informuje o hrozbe. Bohu¾iaµ, predstavuje nebezpeèenstvo veµmi ¹kodlivý, vzhµadom k tomu, ¾e urèité plyny, napríklad vtedy, keï oxid uhoµnatý je bez zápachu a èasto ich prítomnos» v atmosfére, èo vedie k vá¾nemu po¹kodeniu zdravia alebo smr». Okrem oxidu uhoµnatého ohrozi» nás a ïal¹ie látky odnajdywalne snímaèom, napríklad sírovodíka, ktorý vo vysokej koncentrácii je minimálna a je vypú¹»aná na vysokorýchlostné ¹oku. Ïal¹ia jedovatý plyn je oxid uhlièitý, rovnako ako starý a nebezpeèný èpavok - plynu, ktorý sa vyskytuje len vo vzduchu, ale pri vy¹¹ích koncentráciách nebezpeèné pre náv¹tevníkov. Detektory toxických látok mô¾e tie¾ detekova» ozón a oxid sirièitý, èo je nápoj je oveµa nebezpeènej¹í ako vzduch a udr¾iava tú¾bu rýchlo naplni» priestor obklopený krajine - tak ako keï sme vystavení fungovanie týchto prvkov, senzory mali da» významné miesto Cítil a informujte nás o tom. V ïal¹ích jedovatých plynov, na ktoré je mo¾né chráni» snímaè pracuje korozívne chlóru a kyanovodík, vysoko toxické a µahko rozpustný vo vode, ¹kodlivé chlorovodík. Ako mô¾ete vidie», stojí za to da» senzor toxického plynu.