Pokladnica streda v pou tine

Na zaèiatku stojí za to pripoèíta» to, èo má slu¾ba pokladnièných pokladníc: daòová registrácia, potrebné technické kontroly, v¹etky opravy vykonané poèas záruènej lehoty a po záruènej dobe, ako aj potrebná údr¾ba. Okrem toho je správca registra pokladnice zodpovedný za zápisy do servisnej kni¾ky a hlási fi¹kalizáciu pokladnice do USA.

Registraèné pokladne predaja predávajú dodatoèné slu¾by svojim spotrebiteµom: ¹kolenia týkajúce sa prevádzky registraèných pokladníc, ako aj úµava pri správnom programovaní obchodných mien a sadzieb PTU.

Diet Duet

Poèas povinných technických prehliadok vykonáva servisný technik tieto èinnosti:- posudzuje stav peèatí pokladnice, ich súhlas s titulkami v slu¾obnej kni¾ke a servisnej dokumentácii,- kontroluje program pokladnice, jeho mo¾nos», spoluprácu so záznamami v pokladniènej pozícii a servisnú dokumentáciu,- kontroluje správnos» operácie pokladnice, najmä pokiaµ ide o veµkos» emisie daòových dokladov,- vyhodnocuje stav pokladne, fiskálnej pamäte, základnej dosky a fi¹kálneho modulu, pokiaµ ide o spoluprácu so ¹trukturálnymi faktami,- kontroluje správnos» spotrebiteµského displeja,- výsledok preskúmania spolu s odporúèaniami uvedenými v èlánku o slu¾bách.

sviatok1. Nevyhnutné technické preskúmanie by bolo taktie¾ postavené, keï pou¾ívateµ pokladníka pozastavil svoju prácu, t. J. Z jedného dôvodu prestal zaregistrova» nákupy v pokladni, ale registraènú pokladnicu nezaregistroval.2. Poèas obdobia technického preskúmania sa v prvom rade tieto stavebné témy pokladnice, ktoré sú zodpovedné za zaznamenávanie obratu a ktorých nesprávny ¾ivot by mohol ovplyvni» krátky výpoèet daní. Z tohto dôvodu servisný technik v sledovanej sezóne nehµadá chyby, ktoré vstupujú do pokladne, ani ho nekontroluje, ani iné zariadenia, ako je mechanizmus zodpovedný za tlaè, napájanie - fungujú dobre. Samozrejme, ¾e pou¾ívateµ mô¾e po¾iada» servisného technika, aby skontroloval stav pokladnice a oznámil po¹kodené predmety, av¹ak mimo technickej kontroly budú vykonané aj iné úkony.