Pokladnica v anglietine

Skupina podnikateµov, ktorí potrebujú vedie», ako zaplati» pokladnicu, sa neustále roz¹iruje. Je to spôsobené zmenami v právnych predpisoch, ktoré v posledných rokoch zaviedli takúto povinnos» okrem iného na lekárov, právnikov alebo taxikárov. Zástupcovia rôznych profesií majú zvlá¹tne oèakávania týkajúce sa chuti pokladne. Oswiecim cash registra ako nápoj od hlavných predajcov na Malopoµskom námestí ponúka mno¾stvo modelov, z ktorých si mô¾ete vybra».

V predajných zariadeniach sa mô¾ete stretnú» s mno¾stvami erc alebo pos. Existujú dve základné kategórie, ktoré sú prijaté na trhu. Zariadenia, ktoré idú na niektorú z nich, sa lí¹ia v mnohých parametroch. Typ POS alebo typ poèítaèa sú omnoho silnej¹ie a rovnako dôle¾itej¹ie na pou¾itie. Potrebujú e¹te viac priestoru, preto¾e zariadenie má poèítaè, fiskálnu tlaèiareò, klávesnicu a monitor. Je to skôr súbor, a nie jedno zariadenie. Jeho hodnota zahàòa mo¾nos» roz¹írenia a pripojenia iných u¾itoèných zariadení. Z radu na pokladnicu typu erc sú také metódy fi¹kálnych pokladníc ako: mobilné, systémové alebo s úlohou pre urèitú pracovnú vetu. Ich spoloèná hodnota nie je oveµa menej funkèná ako v prípade poèítaèových pokladníc. A takisto pre takéto zariadenia existuje potreba likvidácie. Oèakávania mnohých investorov bude úplne splnená prenosnou pokladòou. Tak¾e so zárukou dobrá voµba pre lekára alebo osobu vá¹nivú prahu. Malá veµkos» vám umo¾ní vzia» so sebou zariadenie vo v¹etkých miestnostiach. Samostatné pokladne sú o nieèo väè¹ie. Vyznaèujú sa hlavne bodmi alebo malými nákupnými alebo servisnými problémami. Systémové pokladnice sa nachádzajú najmä v továròach, kde zákazníci pou¾ívajú aspoò niekoµko pokladníc. Aby ste dosiahli skutoènú mo¾nos» výberu pokladnice, musíte bra» do úvahy okrem iného oblas», v ktorej spoloènos» pôsobí, a poèet klientov, s ktorými budete musie» ka¾dodenne zaobchádza».