Pokladnieka v gliwiciach

S pokladòou sa mô¾eme stretnú» v¹ade tam, kde za tovar alebo slu¾bu zodpovedajú fyzické osoby a príjmy z takéhoto obratu presahujú limit stanovený ministerstvom financií.

Preèo vytvára aj daòovú pokladnicu?Pokladòa je aktuálnym zariadením, pre ktoré sú ponúkané produkty alebo ponúkané slu¾by. Vïaka tomu mô¾e osoba, ktorá si kúpila produkt alebo slu¾bu, získa» presný zoznam toho, èo dali. Presná cena ka¾dého pracovného miesta a celková suma sú uvedené tam. Dôkaz predaja nie je prekvapujúci ako potvrdenie. Je to vïaka tomu, ¾e vieme, èo a ako sme zaplatili a èi je èíslo príli¹ vysoké alebo príli¹ nízke. Mô¾e sa tie¾ sta», ¾e èlovek nevedomky získa chybné tovary. Potom je potvrdenie oznamovanie takéhoto materiálu za nové, t. J. Za sumu peòazí, ktorá bude zodpoveda» èiastke, ktorú zákazník zaplatil. Pokladnica v¹ak nie je urèená len na tlaè príjmov. Jej druhou úlohou je vníma» predaj. Po urèitom predaji je povinnos»ou dodávateµa pripravi» dennú správu o predaji. Bude natrvalo zaznamenáva», aké materiály boli predané, koµko ich bolo zaplatené a koµko ich som od nich zdanil.

Pokladnica ERCExistujú aj iné typy pokladníc. Mô¾eme poskytnú» ako dôkaz ERC alebo elektronický pokladnièný register. Potom je mno¾stvo programov, ktoré výrobca odovzdal. Nie je dôle¾ité ich meni». Okrem toho existuje pomerne malá dátová kapacita, ktorá je teraz plná po niekoµkých rokoch. Vlastník takejto pokladne má dve mo¾nosti: mô¾e nahradi» fi¹kálny modul pre ïal¹iu alebo úplne zmeni» celú pokladòu pre inú. Medzi posledné kategórie pokladníc patria okrem iného mobilné kasína, jednokomorové pokladne alebo systémové pokladnice.

Fi¹kálne terminályÏal¹ím typom registraèných pokladní sú pokladnièné automaty POS alebo elektronické predajné miesto. Urèujú ich aj poèítaèové pokladnice. Zvyèajne pochádzajú z poèítaèa, fiskálnej tlaèiarne, klávesnice a monitora. Pokladnice sú taktie¾ univerzálne, èo znamená, ¾e k nim mô¾ete pripoji» napríklad aj fiskálne terminály, èítaèky èiarových kódov alebo elektrické váhy. POS registraèné pokladne mô¾u by» voµne konfigurované alebo roz¹írené v závislosti od va¹ich potrieb alebo vývoja spoloènosti.