Pokladoa elzab k10

V prvom rade je potrebné uva¾ova» o tom, ¾e finanèná a fi¹kálna tlaèiareò nie je jediná. Existujú preto nástroje, ktoré sa výrazne odli¹ujú. Hoci sú èasto navzájom zamieòané, majú rôzne systémy registrácie predaja a zavádzajú rôzne funkcie.

Pokladne majú kompletný systém riadenia predaja. Obsahujú databázu slu¾ieb, tak¾e nechcú by» pripojení k ¾iadnemu novému zariadeniu. Mô¾ete poveda», ¾e sú sebestaèní. Vzhµadom k tomu, ¾e majú menej pracovných miest ako finanèné tlaèiarne sú lacnej¹ie, èo je urèite výhodou. Je známe, ¾e ka¾dý sa pozerá na to, koµko zarobi» a ako strávi» najmenej.Finanèné tlaèiarne sú zvý¹ené pokladnice. Okrem schopnosti tlaèi» fi¹kálne príjmy a vytvori» predajný systém majú e¹te rozsiahlej¹ie funkcie. Mô¾u napríklad monitorova» zásoby výrobkov, ktoré je známa vo svojej ponuke. Vïaka tejto mo¾nosti v¾dy viete, èo sa v konkrétnom momente mô¾e v supermarkete objavi» a èo by sa malo za normálnych okolností kúpi». Okrem ich módy, mô¾ete zada» rôzne propagaèné akcie. Nie je to len zvyèajné zní¾enie ceny, ale lacnej¹í predaj tovaru v balení, napríklad: Predám dva výrobky a tretí dostanete zadarmo. Ïal¹ou nevýhodou je, ¾e majú funkciu priamo tlaèi» faktúry DPH, kedy a ponuku na zlep¹enie potvrdenia pred jeho vytlaèením. Takéto údaje nemajú daòové registre. V oddelení od registraèných pokladníc v¹ak nie sú sebestaèné a správne fungujú, musia by» pripojené na externé predajné systémy, t. J. Poèítaè. To je tie¾ výhoda, ako aj výhoda. Nevýhodou je, ¾e bez poèítaèa nie je ¹anca na tlaè potvrdení. Existuje teda nákup poèítaèa a dodatoèné náklady. Výhodou v¹ak je, ¾e predajné údaje na poèítaèi sú presnej¹ie a jednoduch¹ie. Fi¹kálne tlaèiarne sú preto dokonale konzultované vo význame, kde sú základy tovaru oveµa ¹ir¹ie. Napriek obrovskej výhode fi¹kálnej tlaèiarne cez pokladòu, pred výberom o ich kúpe, stojí za to zvá¾i», èi je takéto ¹pecializované zariadenie urèené pre nás. Pre ¾eny, ktoré prevádzkujú malé obchody, neexistuje ¾iadny pozitívny rys, ako je rozsiahly systém funkcií a náklady na pokladníka je ¹tíhlej¹í ako fi¹kálna tlaèiareò.