Pokladoa elzab mini

HerbasnorexHerbasnorex. účinným prostriedkom chrápania

Spolu s právom na zadnú èas» roka 2014 jednotka, ktorej predaj fyzickým osobám, ktoré nevykonávali èinnos» a jednorazové poµnohospodári, neprekroèil 20 000 PLN roène, nie je povinná zaregistrova» predaj v registraèných kanceláriách. Ako sa tieto ustanovenia zmenili? Je pokladnica v objektoch stravovania presná?

V roku 2015 prestali plati» vy¹¹ie uvedené predpisy pre µudí, ktorí sa zaoberajú prevádzkou malých barov, domèekov s pripravenými jedlami a kabínkami na "rýchle obèerstvenie". Pri tvorbe záväzných predpisov nie je rovnaké dobro spojené s subjektmi poskytujúcimi slu¾by spojené s údr¾bou v stacionárnych stravovacích zariadeniach. Sú to aj tie, ktoré ponúkajú na¹e slu¾by sezónne. Podobná forma je v tom, ¾e subjekty sa pripravujú na prípravu potravín pre externých príjemcov.V prevádzke so zmenou predpisov v roku 2015 sú denne v¹etci daòoví poplatníci, ktorí sa zaoberajú gastronomickými slu¾bami, povinní pou¾íva» pokladnicu pri predaji. V skutoènosti nie je miesto pre veµkos» priestorov, alebo je to skvelá re¹taurácia, alebo malý bar, èi u¾ funguje sezónne alebo po celý rok. Zriadenie nie je a dosahovaná miera vplyvu.Výlet by mal pamäta» na skutoènos», ¾e zákonodarca myslel na obdobie zavedenia týchto mien v sekcii stravovania. Z tohto dôvodu museli by» registrované peniaze v stravovacej budove urèené najneskôr do 1. marca 2015. A¾ do posledného dòa museli by» pokladnice u¾ vyhlásené, naprogramované, ochotné robi» veci a napriek tomu ohlásené daòovému úradu. & nbsp; Pokladnica by mala by» tie¾ nain¹talovaná & nbsp; gastronomický softvér so zvy¹nými sadzbami DPH pre produkty z nových kategórií. & nbsp; & nbsp; To bola dôle¾itá podmienka pre 90% zµavu na nákup pokladnice.

V prípade ponúkania stravovacích slu¾ieb, ak daòovník do 31. decembra 2014 neprekroèil hranicu obratu (20 000 PLN, najneskôr 1. marca 2015 muselo pokladnica vstúpi» do priamej práce. Keï v¹ak daòovník, ktorý prevádzkuje malú gastronómiu, prekroèil hranicu obratu pre obrázok z pokladnice pred 1. januárom 2015, a to iba v decembri a¾ novembri, pokladnica mala by» zavedená do 1. februára 2015.Povinnos» zavies» registraèné pokladne pre stravovacie miesta otvorené po 1. januári 2015 si tie¾ zaslú¾i pomoc. V súèasných priestoroch by mala by» registrácia hotovosti zahrnutá do dvojmesaènej dohody s koncom mesiaca, v ktorom bola vykonaná prvá stravovacia slu¾ba.