Pokladoa posnet osobne

Pokladnica je v súèasnosti prítomná takmer v ka¾dom obchode a predaj tovaru bez potvrdenia sa odli¹uje od zákona - to u¾ je len v predaji a na trhoch. A èasto a tam predávajúci má prenosný pokladòa.Pokladnica je z jednej strany predávajúceho, ktorá sa podieµa na ¹tatistike predaja, a na druhej strane zákazník, ktorý vïaka tomuto nástroju obdr¾í potvrdenie o nákupe vo forme potvrdenia. Ak spozoruje chybu, potvrdenie ho oprávòuje k s»a¾nosti. Vlastník obchodu vïaka nej mô¾e by» pova¾ovaný za rovnocenný, ¾e zamestnanci nepodvedú, a ¹tát - ¾e podnikateµ platí DPH, ktorá cena sa vyskytuje na v¹etkých príjmov. Toto je len niekoµko výhod, ktoré má pokladnica a jedna je viditeµná: postnetová pokladòa uµahèuje ¾ivot podnikateµom.

Pokladòa - americký vynález 19. storoèia

USA je od zaèiatku kolískou podnikania, kde sa odvá¾nej¹ie opakuje a úspe¹ne zarába milióny µudí. Slogan "od hadrov po milionárov" nie je prázdny: zaneprázdnení a aktívni µudia mô¾u ¹íri» krídla tam. James Jacob Ritty bol tie¾ taký èlovek. Ako majiteµ niekoµkých barov chcel by» ostra¾itým okom a zjavne chýbal oddanos» vlastným zamestnancom. Dobre alebo nie, stimuloval jeho vynaliezavos» a postavil svoj vlastný fakturaèný stroj. Prvá pokladòa, ktorú neskôr nazývala "nekomplikovaný pokladník", pre¹la z dôle¾itých hodín aj zo zásuvky a vytvorila hlasný zvuk. Zvon vám povie o transakcii, majiteµ obchodu by mohol rýchlo zisti», èi pokladník kráde. ®e to nebolo príjemné pre chudého predávajúceho, ¾e ho ¹éf uvidí vo svojich rukách a vïaka tomuto vynálezu sa mohol vyhnú» neoprávneným obvineniam. Prvá pokladòa bola oveµa ozdobná, oveµa vy¹¹ia ako zariadenia so skromným vzhµadom, ale moderné pokladne sú rozmanitej¹ie a praktickej¹ie.