Povinna pokladnica v roku 2014

Prevádzkujeme obchod, v ktorom sa obrat zaznamenáva pomocou pokladnice. Veµmi èasto chcú zákazníci nakupova» nakúpený tovar v cudzej mene, najmä v eurách. Je záznam o vzdialenej fi¹kálnej sume dodatoèný?

V kontakte s umením. 111 ods. 3a bod 1 zákona o DPH, vedenie evidencie registraènými pokladnicami, daòovníci z DPH sú povinní vyhotovi» výtlaèok daòového dokladu alebo faktúry z akéhokoµvek predaja a vyhotovi» vytlaèený dokument odberateµovi.

V § 10 ods. 1 bod 14 nariadenia o technických podmienkach, podobne ako v § 8 ods. 1 bod 14 nariadenia o registraènej pokladnici, ktorý obsahuje údaje, ktoré by mali by» na daòovom úète, musíme nevyhnutne znamena» menu, v ktorej je predaj registrovaný, prinajmen¹om za celú hrubú predajnú sumu.

Detoxic Detoxic - Najlepší spôsob, ako očistiť telo parazitov!

Hlavné kritériá a technické podmienky, ktoré musia pokladnice spåòa», sú zaznamenané v rozsahu 2 nariadenia o technických podmienkach.

Preto v princípe § 14 ods. 1 tohto zákona, program na predaj v obchode by mal by» okrem iného \ t funkcia: umo¾nenie daòovníkovi zmeni» názov meny, v ktorej je zaznamenaný predaj, alebo jej skratku, a tie¾ vopred naprogramova» danú zmenu zadaním dátumu a èasu zmeny; zaznamenávanie momentov a èasu zaèatia vedenia evidencie predaja v novej mene vo fi¹kálnom povedomí a stále prepoèítavanie hrubej vý¹ky tr¾ieb do cudzích mien, výsledok prevodu spolu s výmenným kurzom a vyrovnaním platby musí by» stanovený na fi¹kálnom úète po fi¹kálnom logu s identifikáciou jednotiek ; prepoèet sa musí vykona» s presnos»ou men¹ou ako ¹es» desatinných miest a konverzný úèinok sa musí zaokrúhli» na dve desatinné miesta.

Na oznaèenie skratky názvov cudzích mien sa pou¾ívajú aj oznaèenia pou¾ívané Národnou bankou Poµska.

Preto, ak má daòový poplatník zmysel predáva» výrobky do mysle spotrebiteµov, ktorí platia cenu v cudzích menách, potom musia ma» spravidla fi¹kálnu registraènú pokladnicu usporiadanú v závislosti, ktorá umo¾ní konverziu výmenného kurzu.

Zo situácie, ktorá bola prezentovaná v prípade, je mo¾né kon¹tatova», ¾e platba za nakúpený tovar má by» v hlavnej sezóne uhradená v eurách, keï hodnota transakcie bude uvedená v PLN. Nariadenia, ktoré hovoria o DPH, neupravujú otázku, aký výmenný kurz musíme prija» na prepoèet zlotého na euro.