Povinnos fi kalnej pokladnice

Povinnos» ma» registraènú pokladnicu bola zavedená pre v¹etky osoby pracujúce na predaji pre situáciu fyzických osôb, ktoré nevykonávajú podnikateµskú èinnos». Príjem z pokladnice je medzi inými záznamy a dobrý výpoèet dane. Aké kritériá by mala spåòa» fi¹kálna pokladòa, aby bola dôle¾itá obchod a pomoc?

Dobrý pokladòa bola stanovená v nariadení ministra hospodárstva z 27. augusta 2013. Toto nariadenie je stanovený v úradnom vestníku zo 16. septembra 2013, pod polo¾kou. 1076 a odkazuje na kritériá a technické po¾iadavky, ktoré chcú zaplati» pokladnice. Dôle¾ité funkcie stojí za zmienku - cash by mala by» vybavená hodinami, ktoré oznaèuje okamih a dátum platby za tovar alebo slu¾by, zahàòa príèinu v mysli nedotknutej jedineèné èíslo, musí tie¾ trvalo ulo¾i» ako prvá a celú hodnotu zru¹ených certifikátov.Rovnako ako v prípade nových zariadení, viac a tu musí skonèi» s pravidelným technickým preskúmaním. Pokiaµ pokladnica funguje bez akýchkoµvek problémov, prvý z nich spadá presne do dvoch rokov od okamihu fi¹kalizácie pokladnice. Po preskúmaní sa ïal¹ie dva roky uskutoènia nové preskúmanie. Vïaka tomu bude pokladnica fungova» múdro a bez akýchkoµvek problémov.Málo tucet domácich spoloèností má záujem o predaj registraèných pokladníc. Registraèné registraèné pokladne sú autorizovaní distribútori v¹etkých významných výrobcov. Mali by ponúknu» a udr¾iava» slu¾by v blízkej ponuke. Zákazník, ktorý si kúpil registraènú pokladnicu, nemusí na ¾iadnom prípade niè robi». Ka¾dý predávajúci by mal poskytnú» dobrú radu o tom, aký bude fi¹kálny pokladòa pre kampaò. Samozrejme, ka¾dý si uvedomuje, ¾e nový lístok dostane taxík, druhý do kancelárie advokáta alebo lekára a druhý do obchodu. Náklady na pokladniènú stanicu sa okrem iného lí¹ia s jeho hmotnos»ou a poètom ïal¹ích funkcií. Takéto dodatoèné hodnoty a vybavenie, ktoré sa nachádzajú na dôkazoch o nabíjaèke automobilov pre menu, ktoré pomô¾u v¹etkým ¾enám vykonávajúcim dopravné slu¾by. Pre firmy sú odporúèané pokladnice vybavené èítaèkou èiarových kódov a súlad s váhami v predajni. Výrobcovia registraèných pokladníc nachádzajú svoju kolekciu bohatú na výstavbu.