Povinnosti zamestnavatela likvidujuce obchodnu cinnost

Spolu so zákonom ministra hospodárstva SR 8. júla 2010 v skutočnosti minimálne požiadavky na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci súvisiace s návrhom na vznik výbušnej atmosféry (Zbierka zákonov z 30. júla 2010, každý vlastník, ktorého zariadenie používa technológie, ktoré spôsobujú nebezpečenstvo výbuchu, je zodpovedný vytvoriť vhodný dokument uvedený v legálnom produkte.

Dokumenty na ochranu pred výbuchom sú dokumenty na ochranu pred výbuchom (skrátene DZPW, ktoré prísne regulujú pravidlá používania v potenciálne nebezpečnej atmosfére a ukladajú zamestnávateľovi niekoľko povinností, ktoré musia byť splnené, aby sa minimalizovalo riziko vznietenia a výbuchu. Zamestnávateľ je povinný:- zabránenie inštalácii výbušnej atmosféry,- predchádzanie vznieteniu u vyššie uvedených atmosféra,- obmedzenie negatívnych účinkov možného výbuchu na zabezpečenie ochrany zdravia a pohody zamestnancov.

Zamestnávateľ musí zabezpečiť a určiť bezpečnostné opatrenia. Dokument o ochrane pred výbuchom musí obsahovať opis systematickej kontroly bezpečnostných opatrení, lehoty na údržbu zariadenia, hodnotenie rizika výbuchu, pravdepodobnosť zdrojov vznietenia, typy použitých metód, zariadenia, látky, ktoré sú potenciálnymi zdrojmi, odhadované účinky každej explózie. Okrem toho v pracovnom prostredí je potrebné oddeliť príslušné priestory od nebezpečenstva výbuchu a určiť stupeň pravdepodobnosti ich výbuchu.Zamestnávateľ je povinný v nariadení ustanoviť minimálne opatrenia na zabezpečenie údajov. Dokument by sa mal pripraviť skôr, ako sa zamestnancovi poskytne rizikové pracovné miesto. Nebezpečné polohy by mali byť zreteľne označené žltou trojuholníkovou značkou s čiernym pozadím a čiernym nápisom EX v strede. V DZPW sa zamestnávateľ zaväzuje zabezpečiť evakuáciu v prípade nebezpečenstva.